Zaburzenia rytmu serca

Farmakologiczna kardiowersja migotania przedsionków

Richard J Schilling – Cardioversion of atrial fibrillation: the use of antiarrhythmic drugs LINK: Heart 2010;96:333 Na łamach The Heart opublikowano krótki artykuł przeglądowy poświęcony farmakologicznej kardiowersji migotania przedsionków. Omówiono w nim zastosowanie poszczególnych grup leków antyarytmicznych do kardiowersji migotania…

Częstość występowania i rokowanie w przypadku częstoskurczu komorowego lub migotania komór u chorych leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

Rajendra H. Mehta i wsp – Incidence of and outcomes associated with ventricular tachycardia or fibrillation in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention LINK: JAMA 2009;301:1779-89 Z badań przeprowadzonych w erze poprzedzającej pierwotną angioplastykę wieńcową wiadomo, że wystąpienie utrwalonego częstoskurczu…