Regulamin prenumeraty Biuletynu Naukowego „Vademecum”

1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z prenumeraty biuletynu naukowego „Vademecum” (dalej: Usługa).
 2. Usługodawcą jest Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 01-066) przy ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139202, NIP: 5260302887, REGON: 011085829, kapitał zakładowy w wysokości: 20 944 250,00 zł (dalej: „Servier”).
 3. W ramach Usługi, Servier oferuje przesyłanie cyklicznych biuletynów informacyjnych zawierających m.in. treści naukowe i medyczne oraz informujące o wydarzeniach z udziałem firmy Servier.
 4. W celu korzystania z Usługi należy dysponować urządzeniem z dostępem do sieci Internet oraz posiadać aktywny adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania wiadomości wysyłanych w ramach Usługi.
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Rejestracja

 1. Z Usługi może korzystać każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz dokonała prawidłowej rejestracji (dalej: „Użytkownik”).
 2. W celu dokonania zapisania się na prenumeratę, Użytkownik:
 1. wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w serwisie biuletyn.servier.pl – podając swój adres e-mail oraz akceptuje postanowienia regulaminu świadczenia Usługi. Po zakończeniu procesu rejestracji, tj. potwierdzeniu adresu e-mail poprzez kliknięcie w link rejestracyjny, nadesłany na wskazany adres e-mail (weryfikacja, czy Użytkownik dysponuje wskazaną skrzynką) następuje aktywacja prenumeraty.
 1. Umowa o świadczenie Usługi pomiędzy Servier a Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny o którym mowa w ust. 2. podpunkt a) lub poprzez pierwsze zalogowanie się poprzez login i hasło używane przez Użytkownika w usłudze ServierLogin.pl
 2. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z Usługi otrzymywania wiadomości mailowych na wskazany adres e-mail w formularzu rejestracji, w dowolnym czasie. W tym celu Użytkownik może skorzystać z linku wypisującego, znajdującego się w każdej przesyłanej do niego wiadomości (link WYPISZ znajduje się w stopce). Użytkownik może również w dowolnym czasie zażądać od Firmy Servier całkowitego zablokowania Prenumeraty, kontaktując się poprzez formularz dostępny na stronie biuletyn.servier.pl.
 3. Treści zawarte w przesyłanym biuletynie naukowym „Vademecum” mają wyłącznie charakter informacyjny, a ich stosowanie w praktyce wymaga każdorazowo odniesienia do okoliczności danego przypadku. Informacje dotyczące zdrowia, w szczególności zaś diagnostyki i sposobu leczenia, nie zastępują w żadnym wypadku wizyty lekarskiej ani żadnej formy konsultacji lekarskiej.
 4. Wybrane treści w serwisie, mogą być dostępne tylko dla osób, które logują się przy użyciu aktywnych kont usługi ServierLogin.pl i posiadają zweryfikowane uprawnienia np. w zakresie Prawa Wykonywania Zawodu lekarza.

3. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu przesyłania informacji w formie Newslettera przez Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 10, jako Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usługi.
 2. Dostęp do danych mogą posiadać podmioty działające na zlecenie i w imieniu Servier (podwykonawcy). Servier nie będzie podejmować wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 3. Dane będą przechowywane do momentu wypisania się. Użytkownik ma prawo wypisania się/rezygnacji z otrzymywanych Newsletterów w dowolnym momencie oraz do dostępu do treści swoich danych.
 4. W zakresie wynikającym z przepisów Użytkownik ma również prawo do sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 5. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Servier można znaleźć w Polityce prywatności.

4. Pliki cookies i statystyki

 1. W trakcie korzystania z Usługi, w przeglądarce Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (przechowujące ustawienia wybrane przez Użytkownika, bądź identyfikatory służące zbieraniu danych statystycznych), a prowadzące do treści linki, zawarte w wiadomościach przesyłanych w ramach Usługi, zawierać narzędzia statystyczne. Prowadzona statystyka ma na celu ocenę skuteczności dotarcia wiadomości i sposobu jej wykorzystania. W żadnym w tych przypadków nie są stosowane mechanizmy automatycznego profilowania Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik może zarządzać plikami cookies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje internetowe” lub podobnej, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania plików cookies, przy czym informuje się Użytkownika, że może to spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z Usługi.

5. Zasady korzystania z Usługi

 1. Niedozwolone jest korzystanie z Usługi w celu naruszającym obowiązujące prawo oraz dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Niedozwolone jest dalsze rozpowszechnianie informacji otrzymywanych w związku z korzystaniem z Usługi np. poprzez przesyłanie ich we własnych usługach newsletterowych, dystrybucja grafik lub przekopiowywanie całości w inne miejsca sieci dostępne publicznie.
 3. Użytkownik jest jedynie uprawniony do korzystania z wiadomości i ich przesyłania w ramach dozwolonego użytku prywatnego, do osób z najbliższego otoczenia, które zna osobiście (np. rodzina, współpracownicy, krąg przyjaciół).
 4. Servier informuje, że przesyłanie wiadomości w całości do innych osób, może spowodować, że Użytkownik zostanie wypisany z listy dystrybucyjnej Usługi, ze względu na to, że udostępnia innym osobom indywidualny link służący automatycznemu wypisaniu się, który może być przez te osoby skutecznie użyty.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień, Servier będzie uprawniony do zaprzestania dalszego świadczenia Usługi na rzecz tego Użytkownika, co nie ogranicza prawa Servier do dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

6. Dostępność Usługi

 1. Servier dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, programów pocztowych w najnowszych wersjach, urządzeń mobilnych, systemów informacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń komputerowych. Servier zastrzega sobie prawo do niewspierania starszych wersji przeglądarek internetowych, programów pocztowych, wtyczek lub systemów operacyjnych, które są powszechnie uznane jako wadliwe i niebezpieczne ze względu na odkryte luki w oprogramowaniu.
 2. Servier nie gwarantuje, że każda kombinacja wymieniona w § 6 ust. 1 będzie umożliwiała korzystanie z Usługi i wskazuje, że ewentualne utrudnienia w korzystaniu z Usługi mogą wynikać z ograniczeń technicznych występujących na sprzęcie komputerowym osoby korzystającej z Usługi (firewall’e – blokady, programy antywirusowe i inne), na które Servier nie ma wpływu, a które mogą w określonych konfiguracjach uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z Usługi.
 3. Servier nie gwarantuje dostarczenia każdej wiadomości mailowej zamówionej przez Użytkownika, w ramach Usługi, ze względu na nieprzewidywalność w zachowaniu filtrów antyspamowych i politykę dostarczania wiadomości prowadzoną przez operatora obsługującego skrzynkę e-mail danego Użytkownika. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, Servier wskazuje użytkownikowi drogę dodania adresu e-mail, z którego rozsyłany jest biuletyn naukowy „Vademecum” do tzw. Białej listy – nadawców pożądanych (odpowiednia opcja w ustawieniach skrzynki Użytkownika).

7. Reklamacje i pomoc

 1. Wszelkie reklamacje i pytania dotyczące Usługi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej biuletyn.servier.pl).
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres email oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Servier niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania, a czas odpowiedzi określa się na 14 dni roboczych.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w sposób, w  jaki została zgłoszona reklamacja lub na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem servier.pl/regulamin i jego późniejsze aktualizacje będą publikowane w tej lokalizacji.
 2. W przypadku zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną o nich poinformowani w ramach Usługi lub w osobnej wiadomości. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany wprowadzane do Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Usługi i rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w sposób określony w § 2 ust. 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od poinformowania o nich Użytkowników w sposób wyżej opisany. Brak rozwiązania umowy przez Użytkownika przed upływem powyższego termin uznaje się za akceptację wprowadzanych zmian.