Inhibitory ACE i sartany a markery stanu zapalnego: meta-analiza

K Awad i wsp. Effect of the renin angiotensin system inhibitors on inflammatory markers: a systematic review and meta-analysis of 32 randomized controlled trials. Eur Heart J 2021:42, suppl 1: ehab724.2383,

Stan zapalny odgrywa istotną rolę w etiopatogenezie chorób sercowo-naczyniowych. Skuteczność hipotensyjna inhibitorów enzymu konwertującego (ACE-I) oraz antagonistów receptora angiotensyny (ARB, sartany) jest porównywalna. Na zjeździe European Society of Cardiology zaprezentowano meta-analizę wpływu tych leków na markery zapalenia.

Do analizy włączono 32 badania (n= 3403) z baz PubMed, Scopus i Embase. Stwierdzono, że:

– ACE-i znacząco zmniejszyły stężenia CRP, IL-6 oraz TNF-α (w tym peryndopryl wszystkie trzy markery, quinapril i ramipryl IL-6 a enalapryl TNF-α)

– ARB zmniejszyły stężenie tylko CRP

Zdaniem autorów wskazane są dalsze, większe  badania tego zagadnienia oraz prace oceniające znaczenie obserwowanych różnic w kontekście prewencji sercowo-naczyniowej.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, październik 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Inhibitory ACE i sartany a markery stanu zapalnego: meta-analiza”