ACC 2021: ilu pacjentów z nadciśnieniem przyjmuje leki mogące zwiększać wartości ciśnienia?

Have High Blood Pressure? You May Want to Check Your Meds. ACC 2021

Podczas kongresu American College of Cardiology zaprezentowano pracę oceniającą, ilu pacjentów z nadciśnieniem w USA przyjmuje leki mogące zwiększać wartości ciśnienia. Analizę oparto na badaniach ankietowych  National Health and Nutrition Examination Survey (n=27 599).

49% badanych miało nadciśnienie definiowane jako  SBP ≥ 130 lub  DBP ≥ 80 (wytyczne ACC/AHA 2017) lub nadciśnienie kiedykolwiek rozpoznane  (średnia wieku 55 lat, 48% kobiet). Wśród nich  19% przyjmowało co najmniej jeden lek mogący podwyższać ciśnienie (kobiety 24%, mężczyźni 14%).  4% osób z nadciśnieniem przyjmowało  kilka takich leków.

Najczęściej były to leki przeciwdepresyjne (z grup MAOIs, SNRIs, TCAs) – 9% pacjentów, NLPZ – 7% i sterydy (2%), a także leki przeciwpsychotyczne, udrożniające górne drogi oddechowe i doustne środki antykoncepcyjne.

Oszacowano, że dyskontynuacja tych leków pozwoliłaby osiągnąć dobrą kontrolę ciśnienia u dodatkowo 560 000 to 2.2 miliona Amerykanów. Zdaniem autorów wyniki badania wskazują na konieczność rutynowych przeglądów stosowanych leków, włączając preparaty dostępne bez recepty.

Opracowano na podstawie: doniesienie prasowe, 6 maja 2021

Marcin Kargul

 

0 replies on “ACC 2021: ilu pacjentów z nadciśnieniem przyjmuje leki mogące zwiększać wartości ciśnienia?”