ACC 2021: umiarkowane spożycie alkoholu a ryzyko sercowo-naczyniowe – czy redukcja stresu jest czynnikiem pośredniczącym? Nowe badanie

Kenechukwu Mezue i wsp. ALCOHOL’S BENEFICIAL EFFECT ON CARDIOVASCULAR DISEASE IS PARTIALLY MEDIATED THROUGH MODULATION OF STRESS-ASSOCIATED BRAIN ACTIVITY. ACC 2021 Annual Scientific Session: Abstract 912-08.

Ewentualne korzyści umiarkowanego spożywania alkoholu w odniesieniu do zdrowia sercowo-naczyniowego są przedmiotem debat, ostatnio przewagę wydaje się zyskiwać opinia je kwestionująca. Na kongresie American College of Cardiology zaprezentowano nową pracę dotycząca tego zagadnienia., która sugeruje taki związek i jego możliwy mechanizm.

Analizowano dane ponad 50 tysięcy osób z bazy Massachusetts General Brigham Biobank, które w ankiecie określiły swoją konsumpcję alkoholu jako niską (< 1 drink tygodniowo), umiarkowaną (1-14) lub dużą (>14). Średni wiek badanych wyniósł 57 lat, 60% stanowiły kobiety.

U 752 spośród nich przeprowadzono w latach 2005-2020 badanie PET/CT z użyciem 18F-fluorodeoksyglukozy (18F-FDG PET/CT) całego ciała z powodów onkologicznych.

W całej  grupie u 15%  doszło  w czasie obserwacji do poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego (umiarkowane spożycie 13%%, niskie spożycie 17%)  Po uwzględnieniu w analizie klinicznych i demograficznych czynników ryzyka, związek ze spożyciem alkoholu miał przebieg krzywej U, z istotnie niższym  ryzykiem sercowo-naczyniowym przy umiarkowanym spożyciu (iloraz szans 0.870, p<0.0001) w porównaniu do spożycia niskiego.

W grupie z umiarkowanym spożyciem alkoholu w badaniu 18F-FDG PET/CT stwierdzono także mniejszą aktywność metaboliczną w rejonie ciała migdałowatego przy  bodźcu stresowym, co może leżeć u podłoża obserwowanej zależności.

Jeden z autorów, Kenechukwu Mezue (Harvard Medical School), przypomniał podstawową zasadę epidemiologiczną, która głosi że związek wykazany w badaniu obserwacyjnym nie oznacza automatycznie przyczynowości. Wyniki nie oznaczają też zachęty do spożywania alkoholu, które wiąże się z wieloma zagrożeniami zdrowotnymi.

Badanie rzuca jednak nowe światło na mechanizmy redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego i może pomóc opracować interwencje prowadzące do zmniejszenia stresu bez niekorzystnych efektów alkoholu.

Opracował: Marcin Kargul

 

0 replies on “ACC 2021: umiarkowane spożycie alkoholu a ryzyko sercowo-naczyniowe – czy redukcja stresu jest czynnikiem pośredniczącym? Nowe badanie”