Czynniki determinujące wypalenie zawodowe lekarzy

Eugenia McPeek-Hinz i wsp. Clinician Burnout Associated With Sex, Clinician Type, Work Culture,and Use of Electronic Health Records. JAMA Network Open 2021 online

Uznanie wagi problem wypalenia zawodowego lekarzy i liczba badań nad tym zjawiskiem istotnie wzrosły w ostatniej dekadzie. Problem ten nie dotyczy tylko dobrostanu lekarza, ale wykazuje też korelacje błędami medycznymi i gorszymi efektami leczenia.

Również w ostatniej dekadzie została szeroko wprowadzone elektroniczna dokumentacja medyczna (electronic health records, EHRs). Obciążenia administracyjne z nią związane były łączone z nasileniem wypalenia zawodowego.

W JAMA Open Network ukazała się nowa praca poświęcona temu zagadnieniu. Badaniem objęto 1310 lekarzy specjalistycznego szpitala akademickiego (Duke University School of Medicine, Durham, North Carolina). Kobiety stanowiły 58,6% (średni wiek 42,6 lat) a mężczyźni 41,4% (średni wiek 47,3 lat). Wypalenie oceniano skalą Maslach Burnout Inventory.

Stwierdzono, że wypalenie zawodowe częściej dotyczy kobiet (52.0% vs  47.6%, P= .008). Czynniki związane z EHRs determinowały tylko 1,3% zmienności, podczas gdy czynniki związane z kulturą pracy 17,6%. Pojęcie kultury pracy (work culture) obejmowało domeny takie jak poczucie zaangażowania, przynależności, bezpieczeństwa, pracy zespołowej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 20 kwietnia 2021

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Czynniki determinujące wypalenie zawodowe lekarzy”