Zawał typu STEMI u osób bez tradycyjnych czynników ryzyka: częstość, rokowanie

Gemma A Figtre i wsp. Mortality in STEMI patients without standard modifiable risk factors: a sex-disaggregated analysis of SWEDEHEART registry data. Lancet 2021;397: 1085-1094,

Poprawa w zakresie identyfikacji i leczenia standardowych, modyfikowalnych czynników ryzyka (nadciśnienie, cukrzyca, dyslipidemia, palenie) zmniejszyła częstość zawałów serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) oraz śmiertelność z tego powodu. Jednakże, tym samym zwiększył się odsetek osób  bez typowych czynników ryzyka doświadczających STEMI, który sięga już 15-30%.

W Lancecie opublikowano pracę na ten temat, opartą o szwedzki rejestr SWEDEHEAR. Objął on 62 048 osób ze STEMI w latach 2005-2018. Spośród nich 85,1% miało a 14,9% nie miało typowych czynników ryzyka  -17% mężczyzn i 10,6% kobiet.

W obu grupach średni wiek było podobny (69 vs 68 lat), podobny był też odsetek rewaskularyzacji. W grupie bez czynników ryzyka rzadziej ordynowano ACE-i (lub ARB), statyny i beta blokery.

Grupa bez czynników ryzyka miała o 47% wyższą śmiertelność 30-dniową, wyniosła ona:

Kobiety bez czynników ryzyka:                  17,6%

Kobiety z czynnikami ryzyka:                      11,1%

Mężczyźni bez czynników ryzyka:             9,3%

Mężczyźni z  czynnikami ryzyka:                6,1%

Wyższa śmiertelność w grupie bez typowych czynników ryzyka utrzymywała się u mężczyzn prze 8 a u kobiet przez 12 lat.

Zwiększone ryzyko zgonu w grupie bez czynników ryzyko niwelowane było po skorygowaniu w analizie wieloczynnikowej  o farmakoterapię podczas hospitalizacji.

A zatem osoby ze STEMI bez tradycyjnych czynników ryzyka mają zwiększone ryzyko zgonu, co jest szczególnie widoczne u kobiet. Stosowanie farmakoterapii zgodnej z wytycznymi po zawale jest szczególnie istotne w tej grupie.

Dyskusję  na temat przyczyn rosnącej częstości STEMI bez tradycyjnych czynników ryzyka oraz gorszego rokowania znaleźć można w artykule poglądowym:

Stephen T. Vernon i wsp.  ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction (STEMI) Patients Without Standard Modifiable Cardiovascular Risk Factors—How Common Are They, and What Are Their Outcomes? J Am Heart Assoc. 2019 Nov 5; 8(21): e013296.

Opracowano na podstawie: Lancet, 9 marca 2021

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Zawał typu STEMI u osób bez tradycyjnych czynników ryzyka: częstość, rokowanie”