Różne grupy leków hipotensyjnych a ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

Laura Semenzato i wsp. Antihypertensive Drugs and COVID-19 Risk. A Cohort Study of 2 Million Hypertensive Patients. Hypertension 2021;77:833-842

Po początkowych teoretycznych spekulacjach o możliwości negatywnego wpływu inhibitorów układu RAA na ryzyko i przebieg COVID-19, późniejsze dane kliniczne wskazują na ich neutralny lub korzystny efekt. W Hypertension ukazała się nowa praca poświęcona temu zagadnieniu.

Autorzy posłużyli się danymi blisko 2 milionów pacjentów francuskiego państwowego systemu ubezpieczenia zdrowotnego w wieku 18-80 lat. Wykluczono osoby z cukrzycą, chorobami serca, nerek i płuc, analiza ogranicza się więc do pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem.

Odpowiednie grupy leków stosowało: ACE-i – 566 023, sartany – 958 227, CCB – 358 306.

W okresie obserwacji 15.02 – 07.07. 2020 hospitalizowano z powodu COVID-19  2338 osób (pierwotny punkt końcowy), spośród nich zmarło lub zostało poddanych intubacji 526 osób (drugorzędowy punkt końcowy).

Ryzyko hospitalizacji było w stosunku do CCB niższe w grupie ACE-i (HR 0.74 [95% CI, 0.65–0.83]) i sartanów (HR0.84 [0.76–0.93]), podobna zależność dotyczyła zgonów/intubacji.

Ryzyko  obu punktów końcowych było znamiennie niższe dla ACE-i niż sartanów (odpowiednio o 13% i 17%).

Chociaż obserwacyjny charakter badania nie pozwala  na wyciągnięcie  ostatecznych wniosków na temat natury wykazanego związku, badanie dostarcza dodatkowych danych na poparcie potencjalnego ochronnego działania inhibitorów ACE  i w mniejszym stopniu sartanów.

Opracowano na podstawie: Hypertension, marzec 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Różne grupy leków hipotensyjnych a ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19”