„Metabolicznie zdrowa otyłość”? Jeszcze raz o paradoksie „fat but fit”

Pedro L. Valenzuelan i wsp. Joint association of physical activity and bodymass index with cardiovascular risk: nanationwide population-based cross-sectional study. Eur J Prev Cardiol. 2021 online

Czy wysoka wydolność krążeniowo-oddechowa może niwelować niekorzystne skutki dodatkowych kilogramów?  W piśmie European Journal of Preventive Cardiology ukazała się nowa praca poświęcona temu zagadnieniu.

Do obserwacyjnego badania włączono  527 662 osób w Hiszpanii,  których ubezpieczenie pokrywało coroczne badania pod kątem prewencji sercowo-naczyniowej (średni wiek 42 lata, 32% kobiet, średnie BMI 26,2 kg/m2).

Wyróżniono kategorię prawidłowej wagi (42% uczestników), nadwagi (41%) i otyłości (18%) oraz braku aktywności fizycznej (64%), aktywności niedostatecznej (12%) i regularnej aktywności zgodnej  z wytycznymi (24%).

Ogółem, aktywność fizyczna zmniejszała ryzyko sercowo-naczyniowe w każdej kategorii BMI, jednakże nie kompensowała w całości niekorzystnych efektów nadwagi i otyłości.

W porównaniu do mężczyzny aktywnego i z prawidłową wagą, aktywni mężczyźni z nadwagą i otyłością mieli istotnie wyższe ryzyko nadciśnienia (iloraz szans odpowiednio 1,98 i 4,93), hipercholesterolemii (1,61 i 2,03) i cukrzycy (1,33 i 3,62). Trendy u kobiet były podobne.

Ograniczeniem badania jest jego przekrojowy charakter oraz poleganie na oświadczeniach uczestników co do aktywności fizycznej, natomiast mocna stroną włączenie ponad pół miliona badanych.

Zdaniem autorów wyniki zaprzeczają poglądom, że aktywny tryb życia może całkowicie zniwelować szkodliwe skutki nadwagi/otyłości. Przyszłe badania powinny uwzględnić różne poziomy codziennej aktywności oraz dodatkowych regularnych ćwiczeń na kardiometaboliczne czynniki ryzyka.

Opracowano na podstawie: European Journal of Preventive Cardiology, 22 stycznia 2021

Marcin Kargul

One reply on “„Metabolicznie zdrowa otyłość”? Jeszcze raz o paradoksie „fat but fit””
  1. says: Marzena

    Niestety stwierdzono również to, że badanie kwestionariuszowe dotyczące poziomu aktywności fizycznej jest niemiarodajne u osób z nadwagą i otyłością, które zawyżają ten poziom w takich kwestionariuszach.

Komentarze wyłączone