Czynniki ryzyka zgonu u hospitalizowanych chorych na COVID-19. Jak przyjmowane przewlekle leki wiążą się z rokowaniem?

Ning Rosenthalh i wsp. Risk Factors Associated With In-Hospital Mortality in a US National Sample of Patients With COVID-19. JAMA Netw Open. 2020;3(12):e2029058

Aktualne  statystyki COVID-19 USA mówią o ponad 20 mln zakażonych i ponad 350 tys. zgonów. Praca opublikowana w JAMA Network Open analizuje czynniki ryzyka śmiertelności szpitalnej.

Wykorzystano bazę danych Premier Healthcare obejmującą 592 szpitale. Uwzględniono hospitalizacje i wizyty w poradniach przyszpitalnych w okresie 01.04 – 31.05. 2020.

Ogółem do analizy włączono 64 781 (49,3% mężczyzn) z rozpoznaniem głównym lub drugorzędowym COVID-19 (54,5% hospitalizowanych, mediana wieku 65 lat i 45,5% ambulatoryjnych, mediana wieku 46 lat).

Śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 20,3%. Do częstych ostrych powikłań wśród pacjentów hospitalizowanych należały: ostra niewydolność oddechowa (55,8%), ostra niewydolność nerek (33,9%) i posocznica (33,7%).

Starszy wiek był czynnikiem ryzyka najsilniej związanym ze zgonem (wiek 80 lat vs 18-34 lata: iloraz szans [OR], 16,20; P <0,001).

W analizie wieloczynnikowej przyjmowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (OR, 0,53; P <0,001); statyn (OR, 0,60; P <0,001)  i blokerów kanału wapniowego (OR, 0,73; P <0,001) wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka  zgonu.

Zdaniem autorów wyniki  badania wykazały, że stosowanie inhibitorów ACE, statyn i blokerów kanału wapniowego wiązało się z istotnym  zmniejszeniem ryzyka zgonu po uwzględnieniu w analizie  sercowo-naczyniowych chorób współistniejących. Związek ten może częściowo wynikać z wyższego statusu społeczno-ekonomicznego osób przyjmujących leki.  Potrzebne są dalsze badania dla wyjaśnienia ewentualnych mechanizmów ochronnego wspomnianych grup leków. W międzyczasie ważne jest kontynuowanie takiej terapii  pacjentów z nadciśnieniem, hiperlipidemią i schorzeniami sercowo-naczyniowymi.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 10 grudnia 2020

0 replies on “Czynniki ryzyka zgonu u hospitalizowanych chorych na COVID-19. Jak przyjmowane przewlekle leki wiążą się z rokowaniem?”