Objawy depresji w epoce pandemii – dane z USA

Catherine K. Ettman i wsp. Prevalence of Depression Symptoms in US Adults Before and During the COVID-19 Pandemic. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2019686 (dostępny pełen tekst)

Zdrowie psychiczne jest wrażliwe na traumatyczne wydarzenia i ich społeczne i ekonomiczne konsekwencje. Wcześniejsze badania dotyczące zakłóceń życia spowodowanych katastrofami, epidemiami lub niepokojami społecznymi sugerują, że narażenie na traumatyczne wydarzenia na dużą skalę wiąże się ze zwiększonym obciążeniem chorobami psychicznymi w dotkniętych populacjach.

W JAMA Open Network opublikowano oszacowanie rozpowszechnienia i czynników ryzyka związanych z objawami depresji wśród dorosłych Amerykanów podczas pandemii COVID-19.

Wykorzystano 2 reprezentatywne badania populacyjne dorosłych Amerykanów. Podczas COVID-19 szacunki pochodziły z badania COVID-19 and Life Stressors Impact on Mental Health and Well-being (n= 1470) , przeprowadzonego  w okresie od 31.03-13.04.2020 r. a  dane sprzed pandemii z National Health and Nutrition Examination Survey, 2017/2018 (n=5065).

Objawy depresji oceniano za pomocą skali Patient Health Questionnaire-9. Kategorie objawów depresji zdefiniowano jako brak (punktacja 0-4), łagodne ( 5-9), umiarkowane (10-14), umiarkowanie ciężkie (15-19) i ciężkie ( ≥ 20).

Częstość występowania objawów depresji była wyższa w każdej kategorii podczas COVID-19 w porównaniu z poprzednim – łagodne: 24,6%  vs 16,2%; umiarkowane: 14,8%  vs 5,7% ; umiarkowanie ciężkie: 7,9% vs 2,1%; ciężkie: 5,1% vs 0,7% .

Wyższe ryzyko wystąpienia objawów depresji podczas COVID-19 było związane z niższymi dochodami (iloraz szans 2,37), przy oszczędnościach poniżej 5000 USD (iloraz szans 1,52) i narażenie na więcej stresorów, np. utrata pracy (iloraz szans 3,05).

A zatem częstość występowania objawów depresji w Stanach Zjednoczonych była ponad 3-krotnie wyższa podczas COVID-19 w porównaniu z okresem sprzed pandemii.

Potrzebne są dalsze badania trajektorii depresji w populacji USA i potencjalnego leczenia dotkniętych nią populacji. Istotna jest świadomość  poważnych konsekwencji  pandemii COVID-19 w odniesieniu do zdrowia psychicznego.  Obciążenia w największym stopniu dotyczą grup marginalizowanych ekonomicznie i społecznie.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 2 września 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Objawy depresji w epoce pandemii – dane z USA”