Parametry prognostyczne w COVID-19 u osób z cukrzycą – dane z badania CORONADO

Bertrand Cariou, Samy Hadjadj. Phenotypic characteristics and prognosis of inpatients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO study. Diabetologia 2020; 63, 1500–1515  (dostępny pełen tekst)

Uprzednie badania wykazały, że pacjenci z cukrzycą są bardziej narażeni na rozwój ciężkiej postaci COVID-19 przy zakażeniu SARS-CoV-2. W piśmie Diabetologia opublikowano wyniki francuskiego obserwacyjnego badania CORONADO (Coronavirus SARS-CoV-2 and Diabetes Outcomes).
Analizowano dane 1317 chorych na cukrzycę hospitalizowanych z powodu COVID-19 w 53 ośrodkach w okresie 10-31 marca 20202 r.. Naukowcy badali związek między obecnością przewlekłych powikłań cukrzycy, chorobami współistniejącymi, stosowaniem leków, objawami związanymi z COVID-19, wybranymi wynikami laboratoryjnymi przy przyjęciu do szpitala i ich wpływem na ryzyko ciężkiego COVID-19. Głównym punktem końcowym była intubacja dotchawicza i / lub zgon w ciągu 7 dni hospitalizacji.
Spośród 1317 uczestników u 29% wystąpił pierwotny punk końcowy (10,9% pacjentów zmarło, 20,3% było zaintubowanych). Dla kontrastu,  18% pacjentów zostało wypisanych ze szpitala w 7. dobie.

Co zaskakujące, kontrola glikemii przed hospitalizacją mierzona za pomocą HgA1c nie była związana z pierwotnym punktem końcowym ani wczesną śmiercią, co sugeruje, że długoterminowa kontrola glikemii może mieć niewielki wpływ na wczesne rokowanie COVID-19. Jednak, jak zauważyli autorzy, znaczna liczba pacjentów (35,7%) nie miała wyników HgA1c w momencie badania. Jest możliwe, że u pacjentów z cięższymi chorobami poziom HgA1c był fałszywie niski z powodu anemii, a zatem nie był dobrym wskaźnikiem kontroli glikemii.
BMI i duszność przy przyjęciu były dodatnio związane z pierwotnym punktem końcowym. Wiek, obturacyjny bezdech senny oraz powikłania mikro- i makronaczyniowe były dodatnio skorelowane ze zgonem.

Wyniki tego badania podkreślają fakt, że pacjenci z cukrzycą i długotrwałymi powikłaniami są narażeni na zwiększone ryzyko zgonu z powodu COVID-19. Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić rolę kontroli glikemii w nasileniu COVID-19.
Opracowano na podstawie: Diabetologia, sierpień 2020
Marcin Kargul
0 replies on “Parametry prognostyczne w COVID-19 u osób z cukrzycą – dane z badania CORONADO”