Real-World Evidence: gliklazyd MR vs sitagliptyna jako lek dołączany do metforminy (badanie CPRD)

Francesco Zaccardi i wsp.  Comparative effectiveness of gliclazide modified release vs sitagliptin as second‐line treatment after metformin monotherapy in patients with uncontrolled type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2020 online (dostępny pełen tekst)

Opublikowano wyniki porównania gliklazydu MR i sitagliptyny w warunkach codziennej praktyki. Retrospektywne badanie kohortowe oparte jest o dane z brytyjskiej bazy Clinical Practice Research Datalink (CPRD Gold).

Kohorta składała się z dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 z HbA1c ≥7,0%. i  nowo dołączonym do metforminy gliklazydem MR lub sitagliptyną. Pacjentów dobrano w stosunku 1: 1 na zasadzie „propensity score matching”.

Ogółem włączono z 1986 pacjentów.  Ci, którzy stosowali  gliklazyd MR mieli większe  prawdopodobieństwo osiągnięcia HbA1c <7,0%  (HR: 1,35; 95% CI: 1,15-1,57),  a także HbA1c ≤6,5% (HR: 1,51; 95% CI: 1,19-1,92), lub miało zmniejszenie HbA1c ≥1% w stosunku do wartości wyjściowej (HR: 1,11; 95% CI: 1,00 -1,24) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi sitagliptynę. Wytrwałość terapeutyczna była podobna w obu grupach.

Epizody  hipoglikemii występowały rzadko (łącznie 23 zdarzenia ciężkie i nieciężkie (15 w grupie gliklazydu MR i 8 w grupie sitagliptyny), co oznacza odpowiednio; 4,7 i 2,6 zdarzeń na 1000 pacjentolat.

Autorzy konkludują, że u osób z cukrzycą typu 2 leczonych metforminą i HbA1c powyżej wartości docelowej 7,0%, jako lek drugiego rzutu  gliklazyd MR był skuteczniejszy niż sitagliptyna w obniżaniu HbA1c, przy podobnej wytrwałości terapeutycznej i niskim odsetku incydentów hipoglikemii.

Opracowano na podstawie: Diabetes, obesity & metabolism, 5 sierpnia 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Real-World Evidence: gliklazyd MR vs sitagliptyna jako lek dołączany do metforminy (badanie CPRD)”