COVID-19 a nadciśnienie – nowe dane

Chao Gao i wsdp. Association of hypertension and antihypertensive treatment with COVID-19 mortality: a retrospective observational study. Eur Heart J 2020 online (dostępny pełen tekst)

Wcześniejsze badania epidemiologiczne sugerowały zwiększoną śmiertelność z powodu COVID-19 u pacjentów z nadciśnieniem, jednak nie uwzględniając potencjalnych czynników zakłócających, jak np. wiek.

W European Heart Journal opublikowano retrospektywna analizę wszystkich pacjentów przyjętych z powodu COVID-19 do szpitala w Wuhan w okresie 05.02-15.03.2020 (n=2877). Średni wiek wynosił ok. 60 lat, 51% stanowili mężczyźni.

Ogółem 29,5% miało wcześniej rozpoznane nadciśnienie, pacjenci ci byli starsi, mieli częściej cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe i choroby nerek. 83,5% przyjmowało leki hipotensyjne, pozostali byli nieleczeni.

Zmarło odpowiednio 4% i 1,1% pacjentów z nadciśnieniem i bez. Po uwzględnieniu w analizie zmiennych demograficznych i klinicznych skorygowany współczynnik ryzyka (HR) wyniósł 2,12 (95% CI) 1,17–3,82, P = 0,013). Zgony u nieleczonych pacjentów z nadciśnieniem vs leczeni wystąpiły u 7,9% vs. 3,2% , skorygowany HR 2,17 (95% CI 1,03–4.57, P = 0,041).

Wśród leczonych na nadciśnienie pacjentów przeprowadzono także analizę inhibitory RAAS  vs pozostałe leki hipotensyjne. W pierwszej grupie zgonów było nieznamiennie mniej (HR 0,85, 95% CI 0,28–2,58, P = 0,774). Jednakże w dodatkowej meta-analizie uzupełnionej o trzy inne badania z Chin, różnica osiągnęła znamienność statystyczną (HR 0,65, 95% CI 0,45–0,94, P = 0,02).

A zatem:
Nadciśnienie około dwukrotnie zwiększa ryzyko zgonu z powodu COVID-19, szczególnie dotyczy to nadciśnienia nieleczonego. Inhibitory RAAS nie zwiększają ryzyka, a nawet wydają się je zmniejszać.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 4 czerwca 2020

Marcin Kargul

0 replies on “COVID-19 a nadciśnienie – nowe dane”