Czy ACE inhibitory zmniejszają ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19? Rusza nowe badanie

Rohan Khera i wsp. Association of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers with the Risk of Hospitalization and Death in Hypertensive Patients with Coronavirus Disease-19. medrxiv.org (dostępny pełen tekst)

Ukazała się publikacja obserwacyjnego badania  z Yale University, analizująca związek stosowania inhibitorów ACE i sartanów z rokowaniem w przebiegu COVID-19. Objęto nim 10 tysięcy pacjentów na terenie USA z pozytywnym testem na SARS-CoV-2.

W okresie o medianie 30 dni od testu, 12,7% osób było hospitalizowanych z powodu COVID-19.  Stwierdzono, że osób z ubezpieczeniem Medicare Advantage (a więc z reguły w wieku 65 i więcej lat), stosowanie ACE-I (ale nie sartanów) wiązało się redukcją ryzyka hospitalizacji o blisko 40% (HR, 0.61;  P=0.02).

Zdaniem badaczy wyniki są zgodne z wcześniejszymi obserwacjami niższego ryzyka zapalenia płuc przy leczeniu ACE-I (w odróżnieniu od sartanów). Ich zdaniem może to wynikać z odmiennego wpływu na upregulację receptorów ACE2.

Komentatorzy zwracają jednak uwagę na ograniczenia pracy: miała obserwacyjny charakter, wyniki dotyczą tylko podgrupy, ogólna liczna zdarzeń była niewielka a przedział ufności szeroki. A zatem badanie może być tylko rozpatrywane jako generujące hipotezę.

I właśnie dla jej potwierdzenia główny badacz, Dr Harlan Krumholz, zapowiedział nowe pragmatyczne, randomizowane, prospektywne badanie, które oceni, czy ACE-I zmniejszają hospitalizacje z powodu COVID-19 u 10 tysięcy starszych osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Badanie, które rozpocznie się za 2-3 tygodnie,  będzie miało charakter „wirtualny”, z możliwością zdalnego zgłaszania się pacjentów do wzięcia w nim udziału.

Opracowano na podstawie: medrxiv, 19 maja 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Czy ACE inhibitory zmniejszają ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19? Rusza nowe badanie”