Model predykcyjny progresji choroby w przebiegu COVID-19

Dong Ji i wsp. Prediction for Progression Risk in Patients with COVID-19 Pneumonia: the CALL Score. Clin Infect Dis. 2020 online (dostępny pełen tekst), Medscape

Naukowcy z Pekinu opracowali model predykcyjny pogorszenia klinicznego u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19.

Model oparty jest na danych klinicznych 208 kolejnych pacjentów, spośród których u 40 doszło do progresji, a u pozostałych przebieg choroby był stabilny.

Średni wiek wynosił 44 lata, 56,2% stanowiły kobiety, 14,9% miało > 60 lat, 21,6% miało co najmniej jedną chorobę współistniejącą. Średni czas pobytu w szpitalu wyniósł 17,5 dnia, zmarło dwóch pacjentów z grupy z progresją.

W analizie wieloczynnikowej następujące parametry zwiększały ryzyko progresji:

– współchorobowość (ryzyko względne, HR 3,9)

– wiek > 60 lat (HR 3,0)

– limfopenia < 1×109/ L  (HR 3,7)

– stężenie dehydrogenazy mleczanowej LDH >500 U/L (HR 9,8)

Na podstawie tych parametrów opracowano skalę CALL (comorbidity, age, lymphocyte and LDH), przyznając odpowiednią liczbę punktów i na ich podstawie tworząc kategorię niskiego, pośredniego i wysokiego ryzyka progresji choroby (szczegóły w materiałach źródłowych).

Zdaniem autorów:

Jeśli (model) zostanie zwalidowany, może umożliwić efektywną utylizację zasobów, zwiększyć efekt terapeutyczny i zredukować śmiertelność z powodu COVID-19

Opracowano na podstawie: Clinical Infectious Diseases, 9 kwietnia 2020

Marcin Kargul

 

0 replies on “Model predykcyjny progresji choroby w przebiegu COVID-19”