Jaki jest koszt opracowania i wdrożenia innowacyjnych leków? Nowe, niezależne dane

Olivier J. Wouters i wsp. Estimated Research and Development Investment Needed to Bring a New Medicine to Market, 2009-2018. JAMA. 2020;323(9):844-853.

Koszty opracowania i wdrożenia do terapii innowacyjnego leku wahają się według różnych szacunków w zakresie $314 mln to $2.8 mld. Szacunki te oparte są o dane raportowane przez firmy i z tego względu nieweryfikowane w sposób niezależny i niekiedy kwestionowane.

W JAMA opublikowano dane dla 63 spośród 355 nowych leków i terapii biologicznych zarejestrowanych przez FDA w latach 2009-2018. Autorzy posłużyli się ogólnie dostępnymi źródłami  jak US Securities and Exchange Commission, Drugs@FDA database, ClinicalTrials.gov oraz opublikowanymi wynikami badań. Uwzględniono także koszty badań niezakończonych powodzeniem. Wydatki były kapitalizowane i skonwertowane dla roku 2018.

Mediana kosztu opracowania nowego leku lub terapii biologicznej wyniosła $985.3 mln (95% a średnia $1335.9 mln. W zależności od dziedziny terapeutycznej mediana wyniosła od  $765.9 mln w neurologii do  $2771 mln dla leków onkologicznych i immunoterapii, wartości średnie to odpowiednio $1077 mln i $4461 mln.

Zdaniem autorów,  wiedza ta będzie pomocna w przy ustalaniu adekwatnych polityk cenowych dla innowacyjnych leków wnoszących rzeczywiste wartości do lecznictwa.

Opracowano na podstawie: JAMA, 3 marca 2020

Marcin Kargul

0 replies on “Jaki jest koszt opracowania i wdrożenia innowacyjnych leków? Nowe, niezależne dane”