Czy statyny mają efekt hipotensyjny? Badanie z zastosowaniem 24 godz. monitorowania ciśnienia tętniczego

Spannella F i wsp. Statin therapy is associated with better ambulatory blood pressure control: a propensity score analysis. J Hypertens. 2019 online

Nadciśnienie i dyslipidemia to dwa główne modyfikowalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.  Kwestia, czy statyny wpływają także na wysokość ciśnienia tętniczego jest dyskutowana – badania na podstawie pomiarów gabinetowych dały sprzeczne wyniki, ich meta-analiza wskazuje na niewielką ale znaczącą redukcję ciśnienia (-2.62/-0.94 mm Hg) przy stosowaniu statyn.

W  Journal of Hypertension opublikowano pracę badającą to zagadnienie na podstawie 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego. Do analizy włączono dane kolejnych 1827 pacjentów z nadciśnieniem (średni wiek 58 lat, 55% mężczyzn). 402 włączonych (22%) przyjmowało jednocześnie statynę.

Pacjenci na statynie mieli niższe średnie wartości ciśnienia w ciągu doby (-2.8/-7.1 mm Hg), dnia (-3.3/-7.6 mm Hg) i  nocy (-2.5/-6.0 mm Hg). Na wyniki nie miała wpływu intensywność leczenia hipotensyjnego.

Wśród potencjalnych mechanizmów opisanej zależności autorzy wymieniają takie właściwości statyn jak redukcja stresu oksydacyjnego, poprawa funkcji śródbłonka, zwiększenie wydzielania tlenku azotu i zmniejszenie produkcji cytokin zapalnych. Opisywano także zmniejszenie sztywności dużych tętnic podczas leczenia statynami. Zmniejszenie oporu naczyniowego może przynajmniej częściowo tłumaczyć redukcję ciśnienia, zwłaszcza rozkurczowego, ale hipoteza ta nie została jeszcze wyraźnie potwierdzona.

Istotne znaczenie może mieć także wyższy stopień przestrzegania zaleceń u osób stosujących statyny – osoby decydujące się przyjmować statyny (mimo propagandy ruchów antystatynowych) mogą w większym stopniu stosować się do innych zaleceń leczenia farmakologicznego.

A zatem przyjmowanie statyn wiąże się niższymi wartościami ciśnienia w 24-godzinnym automatycznym  pomiarze. Na wyniki nie miała wpływu intensywność leczenia hipotensyjnego ani inne czynniki zakłócające. Wskazane są dalsze badania podstawowe i kliniczne tego zagadnienia, na razie efekt hipolipemizujący pozostaje głównym wyjaśnieniem korzyści klinicznych statyn.

Opracowano na podstawie: Journal of Hypertension, 3 października 2019

Marcin Kargul

 

0 replies on “Czy statyny mają efekt hipotensyjny? Badanie z zastosowaniem 24 godz. monitorowania ciśnienia tętniczego”