Leczenia nadciśnienia: wczesne dołączenie trzeciego leku czy maksymalizacja dawek dwóch leków – metaanaliza

Abdul Salam i wsp. Efficacy and safety of triple versus dual combination blood pressure-lowering drug therapy: a systematic review andmeta-analysis of randomized controlled trials. J Hypertens. 2019;37 (8):1567-1573

Większość osób z nadciśnieniem wymaga leczenia skojarzonego. Wraz  z obniżeniem wartości docelowych ciśnienia w wytycznych amerykańskich, europejskich i polskich, jeszcze więcej pacjentów stosować będzie terapię dwu- lub trójlekową.

Rekomendacje różnych towarzystw są niespójne w kwestii, czy zwiększać dawki dwóch leków  do dawek maksymalnych, czy wcześniej wprowadzić leczenie trójlekowe. Zagadnieniu temu poświęcona jest meta-analiza opublikowana  w Journal of Hypertension.

Do analizy włączono 14 badań randomizowanych z udziałem 11 457 pacjentów. Wykazano, że terapia trójlekowa w porównaniu do dwulekowej obniżała ciśnienie tętnicze silniej, o  5.4/3.2 mm Hg (P<0.001). Odsetek osób z kontrolą ciśnienia (według uprzednich kryteriów) wyniósł odpowiednio 58% vs 45%.

Odsetek przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych było podobny w obu grupach (3,3% i 3,4%).

W podgrupie pacjentów niekontrolowanych na submaksymalnych dawkach dwóch leków, dodanie trzeciego leku było czterokrotnie skuteczniejsze niż podwojenie dawek dwóch leków – redukcja ciśnienia odpowiednio o 6.0/3.6 mm Hg vs 1.5/0.8 mm Hg.

A zatem, wcześniejsze dodanie trzeciego leku jest skuteczniejsze bez zwiększania częstości działań niepożądanych. Takie postępowanie może zwiększyć odsetek osób z kontrolą ciśnienia. Wyniki sugerują, że w świetle celów leczenia w zakresie ciśnienia skurczowego 120-130 mm Hg większość pacjentów wymagać będzie wczesnego włączenia terapii trzylekowej.

Opracowano na podstawie: Journal of Hypertension, sierpień 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Leczenia nadciśnienia: wczesne dołączenie trzeciego leku czy maksymalizacja dawek dwóch leków – metaanaliza”