Zespół metaboliczny – co nowego? Wytyczne Endocrine Society 2019

James L Rosenzweig i wsp. Primary Prevention of ASCVD and T2DM in Patients at Metabolic Risk: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2019;104:1–47 (dostępny pełen tekst)

Ukazały się zaktualizowane wytyczne Endocrine Society dotyczące pierwotnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. U osób w wieku 40-75 lat zalecają one skryning pod kątem  5 elementów podwyższonego ryzyka metabolicznego:

– ciśnienie tętnicze ≥130/80 mm Hg

–  obwód pasa: M  ≥102 cm (Azjaci  ≥90 cm), K ≥88 cm (Azjatki  ≥80 cm)

– Trójglicerydy ≥150 mg/dL

– HDL cholesterol: M  <40 mg/dL, K <50 mg/dL

– glikemia: HbA1C ≥5.7% do 6.4%,  glukoza na czczo ≥100 mg/dL

Pacjenci z co najmniej trzema czynnikami ryzyka powinni być badani pod kątem chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy corocznie, pacjenci z jednym lub dwoma czynnikami ryzyka co trzy lata.

Klinicyści ocenić powinni także profil lipidowy, palenie, wywiad rodzinny. Zalecenia dla osób  z podwyższonym ryzykiem metabolicznym to odpowiednia dieta, codzienna aktywności fizyczna (np. szybkie chodzenie), redukcja czasu w pozycji siedzącej,  przy nadwadze utrata 5% wagi w ciągu roku, rozważenie zastosowania statyn  na podstawie indywidualnej oceny.

Zmiany w porównaniu z poprzednią wersją wytycznych z 2008 r. to m.in.

– koncentracja na czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego i metabolicznego zamiast definiowania zespołu metabolicznego jako odrębnej jednostki klinicznej

– obniżenie progu wartości ciśnienia do 130/80  zamiast 140/90 mm Hg

– dołączenie HbA1c jaki miernika glikemii

– rezygnacja z zalecenia rutynowego stosowania aspiryny

–  zaktualizowane rekomendacje dotyczące diety i aktywności fizycznej

 

Zdaniem przewodniczącego komitetu redakcyjnego, dr. Jamesa L. Rosenzweiga, (Hebrew Rehabilitation Hospital, Boston, Massachusetts):

Lekarze w niewystarczający sposób dokonują oceny obwodu pasa, a ma to kluczowe znaczenie dla wcześniejszej identyfikacji pacjentów z wysokim ryzykiem metabolicznym i dla prewencji chorób serca i cukrzycy.

Opracowano na podstawie: Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 31 lipca 2019

Marcin Kargul

 

0 replies on “Zespół metaboliczny – co nowego? Wytyczne Endocrine Society 2019”