Wskaźniki nieprzestrzegania zaleceń leczenia hipotensyjnego – najnowsze dane z USA

Gabriel S. Tajeu i wsp. Antihypertensive Medication Nonpersistence and Low Adherence for Adults <65 Years Initiating Treatment in 2007–2014. Hypertension. 2019;74:35–46

Większość pacjentów ma problemy ze stosowaniem się do zaleceń lekarskich, w tym także z systematycznym przyjmowaniem ordynowanych preparatów. W języku angielskim dla oceny przestrzegania zaleceń lekarskich używa się terminów  adherence i persistence.

Adherence określa się zwykle jako odsetek tabletek, które pacjent rzeczywiście  przyjął w odniesieniu do liczby, którą powinien był wziąć w określonym czasie.

Persistence (wytrwałość terapeutyczna) to parametr zwykle definiowany  jako czas od rozpoczęcia zaleconej terapii do chwili jej przerwania.

W Hypertension opublikowano pracę oceniającą przestrzeganie zaleceń leczenia hipotensyjnego w USA w latach 2007-2014 u 379 658 osób poniżej 65 lat z ubezpieczeniem medycznym.

Niski stopień adherence zdefiniowano jako posiadanie leku  < 80% dni w pierwszym roku po rozpoczęciu leczenia. W latach 2007 i 20014 wskaźniki  wynosiły odpowiednio  42.3%  i 40.2%

Brak wytrwałości (nonpersistence) zdefiniowano jako nieposiadanie leku w ostatnich 90 dniach pierwszego roku po rozpoczęciu leczenia. W latach 2007 i 20014 wskaźniki wynosiły odpowiednio  23.3% i 23.5%.

Co najmniej jeden z tych  rodzajów nieprzestrzegania zaleceń dotyczył  odpowiednio 55.7% i 54.2%.

Rzadziej do nieprzestrzegania zaleceń dochodziło przy rozpoczynaniu leczenia od inhibitorów ACE, sartanów i leczenia skojarzonego, a także przy receptach na 90 vs 30 dni i przy zakupach przez internet.

A zatem problem nieprzestrzegania zaleceń dotyczy ponad połowy chorych i nie zanotowano istotnej poprawy w ostatnich latach. Można wyróżnić pewne modyfikowalne czynniki związane z tym zjawiskiem.

Opracowano na podstawie: Hypertension, lipiec 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Wskaźniki nieprzestrzegania zaleceń leczenia hipotensyjnego – najnowsze dane z USA”