Neurobiologiczna ścieżka łącząca niski status społeczno-ekonomiczne z ryzykiem sercowo-naczyniowym

Tawakol A i wsp. Stress-Associated Neurobiological Pathway Linking Socioeconomic Disparities to Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2019;73(25):3243-3255.

Osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym (socioeconomic status, SES) maję większe ryzyko sercowo-naczyniowe. W piśmie JACC opublikowano pracę, która może przybliżyć biologiczne mechanizmy tej zależności.

Badanie objęło 505 pacjentów (mediana wieku 55 lat), bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej i czynnego nowotworu. Ze wskazań klinicznych (najczęściej diagnostyka wznowy raka) wykonano u nich badanie  PET/CT całego ciała z zastosowaniem fluorodeoksyglukozy (18F-FDG), co pozwoliło  na ocenę m.in. aktywności ciała migdałowatego w mózgu, czynności hematopoetycznej szpiku i stanu zapalnego w tętnicach.

Do oceny statusu społeczno-ekonomicznej badanych wykorzystano miejsce zamieszkania (kody pocztowe).

W 4-letniej obserwacji u 40 osób doszło do incydentu sercowo-naczyniowego, czterokrotnie częściej w najniższym kwartylu SES w porównaniu z najwyższym. Zależność pozostawała znamienna po uwzględnieniu innych czynników ryzyka.

W analizie statystycznej  zidentyfikowano następująca ścieżkę zależności:

niski SES – przewlekły stres – większa aktywność ciała migdałowatego – większe wytwarzanie komórek odpornościowych w szpiku – wytwarzanie cytokin przez monocyty – stan zapalny w tętnicach – incydenty sercowo-naczyniowe

Wyniki sugerują potencjalne możliwości  redukcji ryzyka przez wpływ na opisaną kaskadę: interwencje związane ze stylem życia, nowe zastosowania znanych leków  wpływających na mózg, szpik i zapalenie, a także opracowanie nowych leków. Istotne znaczenie dla zdrowia publicznego mają też wysiłki na rzecz poprawy warunków społeczno-ekonomicznych.

Opracowano na podstawie: JACC, 2 lipca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Neurobiologiczna ścieżka łącząca niski status społeczno-ekonomiczne z ryzykiem sercowo-naczyniowym”