Strategia bacznej obserwacji/aktywnego nadzoru w raku prostaty niskiego ryzyka progresji – jak często? Dane z USA

Brandon A. Mahal i wsp. Use of Active Surveillance or Watchful Waiting for Low-Risk Prostate Cancer and Management Trends Across Risk Groups in the United States, 2010-2015. JAMA. 2019;321(7):704-706

Badania autopsyjne  starszych  mężczyzn zmarłych z innych przyczyn wskazują, że u 60–70%  histopatologicznie można rozpoznać  raka prostaty. Jednakże, tylko u 15–20% mężczyzn rak ten jest rozpoznawany w czasie ich życia a tylko  3% mężczyzn umiera z jego powodu. A zatem znaczny odsetek  nowotworów nie ulegnie progresji.

Wytyczne postępowania w raku prostaty od 201o r. u pacjentów niskiego ryzyka  progresji (stadium T1c/T2a,  PSA <10 ng/mL, skala Gleasona ≤ 6) zalecają strategię bacznej obserwacji lub aktywnego  nadzoru   (active surveillance or watchful waiting, AS/WW) i leczenia odroczonego.

W JAMA opublikowano pracę analizującą trendy w postępowaniu z takimi pacjentami w USA na podstawie bazy danych National Cancer Institute.

Stwierdzono, że u mężczyzn z rakiem niskiego ryzyka progresji (n = 50 302)  odsetek strategii  AS/WW w latach 2010-2015 wzrósł z 14.5% do 42.1%. Udział radykalnej prostatektomii zmniejszył się 47.4% do 31.3% a radioterapii z 38.0% do 26.6%.

A zatem strategia bacznej obserwacji /aktywnego  nadzoru    stała się najczęściej stosowaną w przypadku raka prostaty niskiego ryzyka progresji, co jest zgodne z wytycznymi i  poparte wysokiej jakości dowodami klinicznymi. Wyniki są odzwierciedleniem zmian w codziennej praktyce, natomiast jak przekłada się to na rezultaty kliniczne, pozostaje do ustalenia.

Opracowano na podstawie: JAMA, 19 lutego 2019

Marcin Kargul

TAGI:
0 replies on “Strategia bacznej obserwacji/aktywnego nadzoru w raku prostaty niskiego ryzyka progresji – jak często? Dane z USA”