Intensywne leczenie hipotensyjne a ryzyko demencji – wyniki badania SPRINT MIND

The SPRINT MIND Investigators . Effect of Intensive vs Standard Blood Pressure Control on Probable Dementia A Randomized Clinical Trial. JAMA 2019 online (dostępny pełen tekst)

Szacuje się, że na chorobę Alzheimera i inne formy demencji w 2050 r. cierpieć będzie 115 milionów ludzi na świecie. Do dziś nie są znane interwencje o udowodnionym wpływie na zapobieganie lub opóźnienie otępienia czy łagodnych zaburzeń poznawczych  (mild cognitive impairment, MCI).

W badaniach obserwacyjnych wykazano, że nadciśnienie jest potencjalnie modyfikowalnym czynnikiem ryzyka MIC i demencji. Dotychczasowe randomizowane badania oceniające wpływ terapii hipotensyjnej na czynności poznawcze nie dały przekonujących wyników, ale obserwacja nie trwała dłużej niż 4 lata a nie punkty końcowe nie były walidowane przez panel ekspertów.

Ograniczeń tych pozbawione jest badanie SPRINT MIND, którego wyniki opublikowano w JAMA.

W głównym badaniu   SPRINT wykazano korzyści z  intensywnego leczenia hipotensyjnego (cel ciśnienie skurczowe <120 mm Hg) w porównaniu z leczeniem konwencjonalnym (<140 mm Hg) w odniesieniu do kardiologicznych punktów końcowych, z tego powodu badanie zakończono przedwcześnie  po 3,3 latach obserwacji (mediana). W ramach badania SPRINT MIND uczestników obserwowano przez dodatkowe 3 lata (łącznie mediana 5,1 lat).

Wykazano, że osoby  pierwotnie zrandomizowane do grupy intensywnego leczenia (n = 4678) w porównaniu z leczeniem konwencjonalnym (n = 4683) miały nieznamiennie niższe ryzyko demencji (7.2 vs 8.6 przypadków / 1000 osobolat, HR, 0.83; 95%CI, 0.67-1.04). Leczenie intensywne znacząco zmniejszyło ryzyko MCI (14.6 vs 18.3 przypadków/ 1000 osobolat; HR, 0.81; 95%CI, 0.69-0.95).

A zatem leczenie intensywne nie zmniejszyło w sposób znamienny ryzyka otępienia. Jak się wydaje, przedwczesne przerwanie fazy czynnej badania sprawiło, że siła statystyczna była niewystarczająca dla tego punktu końcowego.

W dyskusji autorzy zwracają uwagę, że badanie nie potwierdziło obaw, że nadmierne obniżanie ciśnienia może mieć negatywny wpływ na  mózg i funkcje poznawcze. Wyniki raczej sugerują korzyści takiego postępowania. Po zakończeniu fazy czynnej różnica ciśnienia skurczowego miedzy grupami zmniejszyła się z 13,3 mm hg do 6,4 mm Hg, co mogło mieć na brak istotności statystycznej w odniesieniu do demencji.

Opracowano na podstawie: JAMA, 28 stycznia 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Intensywne leczenie hipotensyjne a ryzyko demencji – wyniki badania SPRINT MIND”