ASCOT Legacy – utrzymujący się efekt skutecznego leczenia hipotensyjnego i hipolipemizującego 10 lat op zakończenia fazy czynnej badana

Liam Davenport. ASCOT Legacy: Long-term Survival Benefit of BP, Lipid Lowering. Medscape

Podczas kongresu ESC w Monachium zaprezentowano wyniki przedłużonej obserwacji badania ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) opublikowane równolegle w The Lancet.

Badanie w fazie czynnej objęło ponad 19 tysięcy osób z nadciśnieniem i co najmniej 3 czynnikami ryzyka w wieku 40-79 lat, zrekrutowanych w latach 1998-2000.

W ramieniu hipotensyjnym porównywano grupy amlodypina/peryndopryl oraz atenolol/tiazyd. Badanie przerwano po medianie 5,5 roku obserwacji z powodu znamiennej różnicy w śmiertelności całkowitej i występowaniu udarów na korzyść leczenia amlodypina/peryndopryl.

Ramię hipolipemizujace, porównujące atorwastatynę z placebo, przerwano po medianie 3,3 roku obserwacji z powodu redukcji zawałów i zgonów z powodu choroby wieńcowej w grupie aktywnie leczonej.

Najnowsza analiza ASCOT Legacy  obejmuje ponad 8 tysięcy brytyjskich uczestników  badania ASCOT o medianie obserwacji 15,7 lat (łącznie faza aktywna i okres po jej zakończeniu, kiedy pacjenci byli leczeni  według decyzji lekarzy prowadzących). Dane na temat zgonów uzyskano z oficjalnych rejestrów (Office for National i Statistics and the General Register Office for Scotland).

Po ok. 10 latach od zakończenia fazy czynnej w analizie wieloczynnikowej wykazano utrzymującą się przewagę leczenia amlodypina/peryndopryl – redukcję zgonów z powodu udaru  o 29% (P = .030) vs atenolol/tiazyd. Odnotowano także utrzymującą się redukcję śmiertelności sercowo-naczyniowej o 15% (P = .039) w grupie atorwastatyny vs placebo.

W opinii prezentującego pracę Ajaya Gupty (Queen Mary University of London) jej wyniki stanowią zachętę dla pacjentów do długotrwałego  kontynuowania terapii hipotensyjnej i przeciwlipemicznej. Dla lekarzy ważne jest uzyskanie twardych dowodów na korzyści takiego postępowania.

Jego zdaniem, wyniki analizy mogą wpłynąć na przyszłe wytyczne:

Są setki milionów pacjentów z nadciśnieniem którym mówiono, że wszystkie leki są podobne. Nie ma wątpliwości, że kontrola ciśnienia jest ważna, ale przyjmując ten sam stopień kontroli, czy wszystkie leki są takie same? Wykazaliśmy, że może być inaczej.

A zatem wykazano efekt „dziedzictwa” (legacy) w odniesieniu do leczenia hipotensyjnego i przeciwlipemicznego. Nawet 10 lat po zakończeniu fazy czynnej badania ASCOT, po okresie, kiedy terapia była zbliżona w porównywanych wcześniej grupach, dalej utrzymywały się korzyści amlodypiny/peryndoprylu oraz atorwastatyny z fazy czynnej badania.

W przypadku statyny za efekt ten może odpowiadać stabilizacja blaszki miażdżycowej uzyskana na początku leczenia. Dla terapii amlodypina/peryndopryl rozważa się takie mechanizmy jak korzystny wpływ na parametry metaboliczne, na ciśnienie centralne i na zmienność wartości ciśnienia.

Opracowano na podstawie: Medscape, 27 sierpnia 2018

Marcin  Kargul

0 replies on “ASCOT Legacy – utrzymujący się efekt skutecznego leczenia hipotensyjnego i hipolipemizującego 10 lat op zakończenia fazy czynnej badana”