Canadian Journal of Diabetes  inne źródło

Screening for the presence of cardiovascular disease tytuł angielski

  1. Poirier, O. F. Bertrand, J. Leipsic,G.B. J.Mancini, P.Raggi i A.Roussin bez kropki na końcu

Badania przesiewowe w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą bez kropki na końcu

W Canadian Journal of Diabetes ukazały się zalecenia dotyczące badań przesiewowych w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego (CV) u pacjentów z cukrzycą (DM). Osoby z DM, a zwłaszcza kobiety, zarówno z DM typu 1 jak i 2, są w dużo większym stopniu narażone na zachorowanie na choroby CV w porównaniu z osobami bez DM. Ponadto, w tej grupie zdecydowanie częściej występuje tzw. nieme niedokrwienie, a 1/3 zawałów przebiega bez postawienia rozpoznania lub z nietypowymi objawami. Ocenia się, że większość chorych z DM, nawet do 80%, umrze z powodu chorób CV. Z tych obserwacji wynika potrzeba identyfikacji pacjentów wysokiego ryzyka zachorowania na choroby układu CV, zwłaszcza wśród osób bez potwierdzonej choroby wieńcowej. Uważa się, że test wysiłkowy jest przydatny w ocenie rokowania u osób z dużym ryzykiem choroby wieńcowej, oszacowanym na podstawie profilu ryzyka uwzględniającego wiek, płeć, charakter bólu w klatce piersiowej, otyłość, stwierdzenie przebytego incydentu wieńcowego, zmiany w spoczynkowym zapisie elektrokardiograficznym, czy też występowanie innych czynników ryzyka. W tej grupie upośledzona jest także wydolność fizyczna, co może utrudnić interpretację testów diagnostycznych. U osób, które nie mogą wykonać testów wysiłkowych wskazane jest wykonanie badań obrazowych jak farmakologiczna scyntygrafia perfuzyjna lub farmakologiczna próba echokardiograficzna, czy też ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych lub angiografia komputerowa naczyń wieńcowych. Należy również podkreślić, że pacjenci z DM typu 2 mają trzy krotnie zwiększone ryzyko zachorowania na  chorobę naczyń obwodowych, która jest  częstą manifestacją procesu miażdżycowego w tej grupie chorych. Co więcej, brak tętna na tętnicach obwodowych u pacjentów z DM typu 2 jest silnym, niezależnym czynnikiem predykcyjnym wystąpienia istotnych incydentów CV, zgonu, niewydolności serca oraz nerek. Stąd, tak ważna jest ocena tętna na tętnicach obwodowych w celu wczesnego wykrycia i leczenia powikłań naczyniowych. W grupie osób z DM typu 1 ryzyko wystąpienia głównych powikłań wieńcowych jest znacząco wyższe ( 3,6 u mężczyzn i 9,6 u kobiet) w porównaniu z DM typu 2. DM typu 1 występuje w młodszym wieku, przebieg może być cięższy i częściej występuje zaawansowana miażdżyca naczyń wieńcowych. Ocena ryzyka w DM typu 1 jest taka sama jak w DM typu 2. W podsumowaniu, autorzy zalecają wykonywanie badań EKG co 3-5 lat u osób z DM, u których stwierdza się co najmniej jedno niżej wymienionych: wiek >40 lat; DM > 15 lat i wiek >30 lat; uszkodzenie narządowe; co najmniej 1 z głównych czynników ryzyka. Natomiast testy wysiłkowe zalecane są wówczas kiedy (co najmniej 1 z): występują typowe lub nietypowe objawy (duszność, dyskomfort); cechy i objawy sugerujące zmianę w naczyniach obwodowych, tętnicach szyjnych lub przemijające napady niedokrwienne; przebyty udar mózgu; zmiany w spoczynkowym zapisie EKG; indeks zwapnień w naczyniach wieńcowych > 400. Testy obrazowe powinny być wykonane w sytuacji kiedy zmiany w spoczynkowym EKG uniemożliwiają interpretację próby wysiłkowej. Zdaniem autorów, chorzy z niedokrwieniem w trakcie próby wysiłkowej przy obciążeniu <5 METS powinni być kierowani do kardiologa. do 3200 znaków

autor

Can J Diabetes 2018;42;s170 pismo rok;tom:strona początkowa – bez kropki na końcu

 

0 replies on “”