Zawał w młodym wieku a stosowanie kokainy i marihuany

Ersilia M.DeFilippis i wsp. Cocaine and Marijuana Use Among Young Adults With Myocardial Infarction. JACC 2018;22: 2540-2551

W JACC opublikowano wyniki retrospektywnego badania oceniającego rokowanie po zawale u osób w młodym wieku (≤ 50 lat) i jego związek ze stosowaniem marihuany i kokainy.

W ramach rejestru YOUNG-MI do analizy włączono dane 2097 pacjentów ≤ 50 lat z zawałem przyjętych do bostońskich szpitali w okresie 2000-2016 (średni wiek 44 lata, 19% kobiet, 73% rasy kaukaskiej). Na podstawie wywiadu i badań toksykologicznych marihuanę i kokainę na krótko przed zawałem stosowało odpowiednio 6% i 4,7% (36 osób obie substancje).

W grupie przyjmowania substancji psychoaktywnych rzadziej stwierdzano takie czynniki ryzyka jak nadciśnienie, cukrzyca, dyslipidemia a częściej palenie. Analogicznie można przyjąć, że stosowanie substancji psychoaktywnych może wiązać się z nadużywaniem alkoholu, złą dietą, niedostateczną aktywnością fizyczną, nieprzestrzeganiem zaleceń farmakoterapii.

Podczas obserwacji o medianie 11 lat zmarło 18,8%  z grupy substancji psychoaktywnych vs 11,3% (p = 0.001), dla śmiertelności sercowo-naczyniowej wskaźniki wyniosły odpowiednio 9,4% i 5,3% (p = 0.005).

Kokaina jest uznanym czynnikiem ryzyka zawału, jej stosowanie zwiększa zapotrzebowanie na tlen, powoduje skurcz naczyń, ma działanie prozakrzepowe. W przypadku marihuany w ostatniej  metaanalizie stwierdzono, że brakuje danych aby ocenić bezpośredni związek jej stosowania z ryzykiem sercowo-naczyniowym.  Jak piszą autorzy, z uwagi na trend ku legalizacji medycznego i rekreacyjnego stosowania marihuany w USA (obecnie odpowiednio w 30 i 9 stanach), istnieje pilna potrzeba lepszego poznania wszystkich jej efektów zdrowotnych.

W opinii autorów:

Kiedy u młodej osoby stwierdza się zawał serca, klinicyści powinni przeprowadzić badanie w kierunku potencjalnego przyjmowania substancji psychoaktywnych. Pozwoli to nie tylko na stratyfikację ryzyka ale także da możliwość edukacji pacjenta i wdrożenia interwencji zmniejszających ryzyko.

Opracowano na podstawie: Journal of the American Journal of Cardiology, 5 czerwca 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Zawał w młodym wieku a stosowanie kokainy i marihuany”