Wydatki zdrowotne “z własnej kieszeni” w chorobach sercowo-naczyniowych w USA

Rohan Khera i wesp. Financial Toxicity From Out-of-pocket Annual Health Expenditures in Low-income Adults With Atherosclerotic Cardiovascular Disease in the United States. AHA QCOR 2018

Podczas sesji naukowej American Heart Association’s Quality of Care and Outcomes Research zaprezentowano pracę poświęconą kosztom ponoszonym przez pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi w USA. Oceniano wydatki “z własnej kieszeni” na polisę ubezpieczeniową (jeśli pacjent ja miał) oraz na pomoc ratunkową, hospitalizacje, wizyty ambulatoryjne, leki rehabilitację, poradnictwo i opiekę domową.

Badaniem objęto reprezentatywną grupę ponad 20 tysięcy dorosłych. Mediana analizowanych wydatków wyniosła $2450 rocznie przy medianie dochodu w rodzinie  $39765. Wydatki wynosiły 6,4% dochodu w rodzinach o niskim dochodzie i 5,5% przy wyższym dochodzie.

Przy niskim dochodzie wydatki > 20% dochodu ponosiło 24% a > 40% dochodu 11% rodzin.

A zatem wydatki zdrowotne „z własnej kieszeni”  u co czwartej rodziny o niskim dochodzie stanowią bardzo istotne obciążenie finansowe, a u co dziesiątej z tych rodzin  obciążenie to jest, jak określają  autorzy,  “katastroficzne”.

Klinicyści powinni w takich sytuacjach szukać tańszych rozwiązań, w tym leków generycznych. Dalsze badania powinny skupić się na szczegółowej strukturze wydatków.

Opracowano na podstawie: streszczenie, American Heart Association’s Quality of Care and Outcomes Research, maj 2018

Marcin Kargul

 

0 replies on “Wydatki zdrowotne “z własnej kieszeni” w chorobach sercowo-naczyniowych w USA”