Częstość choroby wieńcowej i udaru populacji amerykańskiej w zależności od urodzenia w USA lub poza USA

Jing Fang i wsp. Association of Birthplace and Coronary Heart Disease and Stroke Among US Adults: National Health Interview Survey, 2006 to 2014. J Am Heart Assoc. 2018;7:e008153 (dostępny pełen tekst)

Liczba mieszkańców USA urodzonych poza tym krajem wzrosła w okresie 1970 – 2010 z 9,6 miliona  do 40 milionów.

W piśmie Journal of the American Heart Association opublikowano pracę poświęconą rozpowszechnieniu choroby wieńcowej i udaru w populacji amerykańskiej w zależności od miejsca urodzenia. Wykorzystano dane z badania National Health Interview Survey, 16% badanych było imigrantami.

Po skorygowaniu o wybrane zmienne demograficzne i zdrowotne, standaryzowana względem wieku częstość choroby wieńcowej wyniosła 8,2% u mężczyzn urodzonych w USA i 5,5% u urodzonych poza USA. Dla kobiet częstości te wyniosły odpowiednio 4,8% i 4,1%.

Przebyty udar w wywiadzie podawało 2,7% mężczyzn urodzonych w USA i 2,1% urodzonych poza USA. U kobiet wartości wyniosły 2,7% i 1,9%.

Częstość choroby  wieńcowej była najniższa wśród osób urodzonych w Azji, Meksyku, Ameryce Środkowej i regionie Karaibów. Udar najrzadszy był u mężczyzn urodzonych w Afryce i Ameryce Południowej oraz u kobiet urodzonych w Europie. W analizie wieloczynnikowej liczba lat przeżytych w USA nie miała wpływu na wyniki.

Zdaniem autorów wyniki mogą być częściowo tłumaczone efektem „zdrowego imigranta” – osoby zmieniające kraj zamieszkania są zdrowsze od pozostających w kraju urodzenia.

Opracowano na podstawie: Journal of the American Heart Association, 28 marca 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Częstość choroby wieńcowej i udaru populacji amerykańskiej w zależności od urodzenia w USA lub poza USA”