Ograniczenie kaloryczne a markery starzenia się: nowe dane z badania Calerie

Leanne M. Redman i wsp. Metabolic Slowing and Reduced Oxidative Damage with Sustained Caloric Restriction Support the Rate of Living and Oxidative Damage Theories of Aging. Cell Metabolism 2018, 27, 1–11 (dostępny pełen tekst)

Wykazano, że ograniczenie kaloryczne o 20-50% (bez niedożywienia) poprawia zdrowie i wydłuża życie u  gryzoni laboratoryjnych. Podobne wyniki uzyskano w innych modelach zwierzęcych, w tym na małpach. U ludzi dotychczasowe dane na temat efektów restrykcji kalorycznych pochodzą z badań obserwacyjnych i przekrojowych (stulatkowie na Okinawie, członkowie stowarzyszeń praktykujących głodówki).

Założeniem  programu Comprehensive Assessment of Long-term Effects of Reducing Intake of Energy (CALERIE)  było zbadanie efektów ograniczenia kalorycznego o 25% u 218 nieotyłych osób w wieku  21-51 lat. Po 2 latach stwierdzono, że uczestnicy zdołali ograniczyć przyjmowane kalorie  tylko o 12%, mimo intensywnego poradnictwa. Nie stwierdzono wpływu interwencji na pierwszorzędowe punkty końcowe: metabolizm spoczynkowy i temperaturę wewnętrzną ciała.

W piśmie Cell Metabolism opublikowano kolejną pracę na podstawie tego badania, analizującą dane uczestników z ośrodka Pennington Biomedical Research Center (53 osoby w grupie restrykcji kalorycznej, 19 w grupie kontrolnej). Poddani zostali oni bardziej szczegółowym badaniom, m.in. w komorze metabolicznej oraz pod kątem markerów stresu metabolicznego.

W dwuletniej obserwacji  ograniczeniu kalorii o średnio 15% towarzyszył spadek wagi o średnio 8,7 kg. Odnotowano redukcję wydatku energetycznego w ciągu doby i w czasie snu – o ok. 80-120 kcal poniżej wartości szacowanych przy uwzględnieniu spadku wagi. Sugeruje to utrzymującą się adaptację metaboliczną.

Stwierdzono także niższą aktywność osi podwzgórze-przysadka-tarczyca oraz redukcję stresu oksydacyjnego (niższe wydalanie izoprostanów z moczem) w grupie restrykcji kalorycznej.

Zdaniem badaczy wyniki mogą potwierdzać obie uzupełniające się  teorie mechanizmu starzenia się: związaną z  szybkością metabolizmu i z uszkodzeniami oksydacyjnymi. Zbyt krótki czas badania nie pozwala na ocenę wpływu restrykcji kalorycznej na chorobowość i długość życia.

Opracowano na podstawie: Cell Metabolism, marzec 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Ograniczenie kaloryczne a markery starzenia się: nowe dane z badania Calerie”