Porównanie kosztów i efektów opieki zdrowotnej w USA i innych krajach rozwiniętych

Irene Papanicolas i wsp. Health Care Spending in the United States and Other High-Income Countries. JAMA. 2018;319(10):1024-1039

Wydatki na opiekę zdrowotną są zdecydowanie najwyższe w USA. Nie przekłada się to jednak na proporcję osób objętych  świadczeniami ani na wskaźniki zdrowia populacji. W JAMA opublikowano pracę porównująca USA oraz 10 innych krajów wysoko rozwiniętych na podstawie danych OECD z lat 2013-2016.

Wydatki na opiekę zdrowotną (łącznie publiczne i prywatne) w poszczególnych krajach stanowiły następujące części produktu narodowego brutto:

USA Szwajcaria Szwecja Niemcy Francja Japonia Dania Holandia Kanada UK Australia
17,8% 12,4% 11,9% 11,3% 11% 10,9% 10,8% 10,5% 10,3% 9,7% 9,6%

 

A zatem wydatki w USA były niemal dwukrotnie większe niż innych krajach. Jednocześnie ubezpieczeniem zdrowotnym było w USA  objętych 90% mieszkańców, podczas gdy w pozostałych krajach odsetek ten wynosił 99-100%. W USA był najwyższy odsetek osób ubezpieczonych prywatnie (55,3%).

W USA najgorsze spośród analizowanych krajów były takie wskaźniki zdrowia publicznego jak:

– średnia oczekiwana długość życia (78,8 lat vs 80,7-83,9 lat w pozostałych krajach, średnia 81,7 lat)

– współczynniki umieralności niemowląt (5,8/1000 urodzeń żywych vs średnia 3,6)

– odsetek dorosłych z nadwagą lub otyłością ( 70,1% vs 23,8%-63,4% w pozostałych krajach, średnia 55,6%)

Jednocześnie takie parametry jak liczba lekarzy, pielęgniarek, łóżek szpitalnych, hospitalizacji, wykonanych procedur w przeliczeniu ma liczbę mieszkańców  były porównywalne w USA i pozostałych krajach. W USA wykonywano więcej badań obrazowych MR i CT.

Koszty administracyjne były w USA znacznie wyższe  (8% wydatków vs 1-3% w pozostałych krajach). Podobnie łączne koszty leków na mieszkańca (1443$ rocznie vs 466-939$ w pozostałych krajach. Wyższe były także pensje personelu, np. lekarzy opieki podstawowej średnio rocznie 218 173$ vs od 86 607$ do $154 126$.

Zdaniem autorów przytoczone dane powinny być podstawą do dyskusji na przyszłością polityki zdrowotnej.

Opracowano na podstawie: JAMA, 13 marca 2018

Marcin Kargul

 

0 replies on “Porównanie kosztów i efektów opieki zdrowotnej w USA i innych krajach rozwiniętych”