Peryndopryl/indapamid w nadciśnieniu u pacjentów z cukrzycą – czym jest efekt „dziedzictwa naczyniowego” (vascular legacy)?

Lévy BI, Taddei S. Vascular legacy beyond blood pressure control: benefits of perindopril/indapamide combination in hypertensive patients with diabetes. Curr Med Res Opin. 2018 Jan 8:1-34.

W Current Medical Research and Opinion zamieszczono obszerny artykuł poświęcony zastosowaniu  połączenia peryndoprylu i indapamidu  w cukrzycy typu 2. Praca przeglądowa o charakterze „narrative review” omawia możliwe mechanizmy, przez które te leki wpływają na zmniejszenie ryzyka mikro- i makroangiopatii.

W artykule omówione są dowody na skuteczność hipotensyjną peryndoprylu i indapamidu, korzystny wpływ na nerki oraz funkcję śródbłonka. Najnowsze doniesienia wskazują, że peryndopryl może ograniczać szkodliwą akumulację zaawansowanych produktów końcowej glikacji (AGE-s, advanced glycation end products).

W randomizowanym badaniu ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation)  zastosowanie preparatu złożonego zawierającego  peryndopryl  i indapamid u pacjentów z cukrzycą typu 2 zmniejszyło wskaźniki śmiertelności całkowitej o 14% i sercowo-naczyniowej o 18% w porównaniu z placebo .

Po zakończeniu  czynnej fazy badania przeprowadzono   obserwację uzupełniającą (badanie ADVANCE – ON).  Wzięło w niej udział 8494 spośród 11 140 uczestników ADVANCE. Mediana czasu trwania obserwacji po zakończeniu badania ADVANCE wynosiła 5,9 roku, a łącznego czasu trwania  ADVANCE i ADVANCE ON – 9,9 roku.

Wykazana w badaniu ADVANCE średnia różnica wartości ciśnienia tętniczego między grupami badaną oraz przyjmującą placebo, wynosząca 5,6/2,2 mm Hg, po 6 miesiącach od zakończenia czynnej fazy badania nie była już widoczna a w obu grupach leczenie było podobne i w przeważającej części nie składało się z badanych uprzednio leków.

Redukcja wskaźników śmiertelności ogólnej i śmiertelności sercowo-naczyniowej wykazana w grupie przyjmującej peryndopryl/indapamid w badaniu ADVANCE uległa zmniejszeniu, ale pozostała statystycznie znamienna na koniec uzupełniającej obserwacji.

Po 5,9 latach od zakończenia badania ADVANCE w grupie, która w fazie aktywnej była leczona preparatem złożonym z peryndoprylu z indapamidem, obserwowano statystycznie istotne zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych o 12%  redukcję liczby zgonów z dowolnej przyczyny o 9%.

Wykazano zatem długotrwałe działanie tych leków, prowadzące do redukcji liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, utrzymujące się nawet 5 lat po zakończeniu próby klinicznej. Autorzy określają ten efekt mianem dziedzictwa naczyniowego (vascular legacy).

Opracowano na podstawie: Current Medical Research and Opinion, styczeń 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Peryndopryl/indapamid w nadciśnieniu u pacjentów z cukrzycą – czym jest efekt „dziedzictwa naczyniowego” (vascular legacy)?”