Częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Guifeng Xu i wsp. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among US Children and Adolescents, 2014-2016. JAMA. 2018;319(1):81-82

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autism spectrum disorder)  to szerokie pojęcie, obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych. Poszczególne zaburzenia mogą mieć odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i  różny obraz kliniczny. Wszystkie charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem.

W ostatnich dwóch dekadach obserwuje się wzrost częstości zaburzeń ze spektrum autyzmu – z 0,67% w 2000r. do 1,46% w 2012 r. W JAMA zamieszczono pracę analizującą występowanie tych zaburzeń  u dzieci i nastolatków w USA w latach 2014-1016.

Badacze posłużyli się danymi z badania ankietowego National Health Interview Survey (NHIS). Podczas wywiadów w reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych zbierano różne dane medyczne, w tym dotyczące losowo wybranych dzieci i nastolatków  wieku 3-17 lat.  Pytanie do rodziców/opiekunów brzmiało: “Czy kiedykolwiek lekarz lub inny profesjonalista medyczny powiedział, że dziecko ma autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe (pervasive developmental disorder) lub zaburzenie ze spektrum autyzmu?”.

Tak definiowane zaburzenia ze spektrum autyzmu stwierdzono u 711 ze 30 502 osób, ważona częstość wyniosła 2,47% (3,63% u chłopców i 1,82% u dziewcząt). Jest to więcej niż w poprzednich badaniach ale ich metodologia była odmienna.

Wzrost częstości zaburzeń ze spektrum autyzmu wynikać może z przyczyn takich jak zmiany kryteriów diagnostycznych, częstsze kierowanie na konsultacje specjalistyczne, kampanie zwiększające świadomość publiczną. Znaczenie mogą też czynniki etiologiczne: starszy wiek rodziców, przedwczesne urodzenia, krótki okres między ciążami. Badane są czynniki takie jak zanieczyszczenia powietrza, narażenie na substancje chemiczne, czynniki żywieniowe, palenie i spożywanie alkoholu i inne.

Opracowano na podstawie: JAMA, 2 stycznia 2018

Marcin Kargul

 

0 replies on “Częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu”