Jak zmieniły się rokowanie i profil ryzyka u pacjentów ze STEMI w ostatnich 2 dekadach

Kapadia S. Trends in cardiovascular risk profiles. Cleve Clin J Med. 2017 Dec;84(12 Suppl 4):e6-e9 (dostępny pełen tekst)

W ostatnich dwóch dekadach  nastąpiła poprawa w zakresie opieki nad pacjentami z zawałem serca, włączając upowszechnienie leków jak ACE inhibitory, statyny czy leki przeciwpłytkowe, a także zmniejszenie czasu do interwencji przezskórnej.

Wydaje się, że także profil ryzyka chorych powinien ulec poprawie na skutek działań w ramach prewencji pierwotnej i wtórnej. Zagadnienie to badali autorzy z Cleveland Clinic.

Analizowano dane 3913 pacjentów leczonych w ośrodku kardiologii inwazyjnej z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) w okresie 1995-2014 r. podzielonym na 5-letnie przedziały. Odnotowano zmniejszenie wskaźników śmiertelności 30 dniowej, które wyniosły w kolejnych przedziałach czasowych odpowiednio 14,4%; 11,8%; 8,4% i 7,8%. Podobnie zmniejszała się śmiertelność  roczna i 3-letnia.

Jednocześnie stwierdzono obniżenie średniego wieku z 64 do 60 lat, a także zwiększenie częstości nadciśnienia, otyłości, cukrzycy i palenia wśród osób ze STEMI. Obserwacja ta dotyczyła całej grupy ale też osób z uprzednio rozpoznaną chorobą wieńcową (34%) co może świadczyć o nieskuteczności prewencji wtórnej.

Autorzy porównali wyniki z danymi ogólnokrajowymi (National  Inpatient Sample, NIS) z lat 2003-2013, które wykazały podobne trendy (zmniejszenie śmiertelności, wzrost częstości czynników ryzyka) dla STEMI, non-STEMI i udaru.

A zatem poprawa rokowania wystąpiła pomimo zwiększenia częstości czynników ryzyka. Konieczny jest znacznie większy nacisk na działania w ramach prewencji pierwotnej i wtórnej. Intensywne działania w kierunku zmniejszania ryzyka sercowo-naczyniowego ryzyka poza kardiologami muszą objąć lekarzy rodzinnych i innych specjalności oraz innych pracowników ochrony zdrowia. Niezbędne są także działania na poziomie populacji.

Opracowano na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine, grudzień 2017

Marcin Kargul

 

 

 

0 replies on “Jak zmieniły się rokowanie i profil ryzyka u pacjentów ze STEMI w ostatnich 2 dekadach”