Nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu ACC/AHA – komentarz w JAMA

Philip Greenland, Eric Peterson. The New 2017 ACC/AHA Guidelines “Up the Pressure” on Diagnosis and Treatment of Hypertension. JAMA Published online (dostępny pełen tekst)

Pierwsze amerykańskie wytyczne postępowania w nadciśnieniu (JNC 1, 1977 r.) definiowały nadciśnienie jako wartość ciśnienia rozkurczowego ≥ 105 mm Hg (ciśnienie skurczowe nie było uwzględnione). Według najnowszych zaleceń ACC/AHA granicą jest 130/80 mm Hg.

Autorzy edytorialu w JAMA podkreślają, że

– w 1 stopniu nadciśnienia (130–139/80–89 mm Hg) wskazania do farmakoterapii obejmują pacjentów z rozpoznaną cukrzycą lub chorobą sercowo-naczyniową lub 10-letnim jej ryzykiem co najmniej 10%, u pozostałych zalecane jest postępowanie niefarmakologiczne

– silny wpływ na nowe rekomendacje miały wyniki badania SPRINT w którym wykazano, że intensywne leczenie hipotensyjne (cel ciśnienie skurczowe <120 mm Hg) w porównaniu z leczeniem konwencjonalnym (<140 mm Hg) wiązało się z istotną   redukcją powikłań sercowo-naczyniowych o 25% oraz  redukcją  śmiertelności całkowitej  o 27%

–  W badaniu SPRINT stosowano tzw. automatyczny pomiar gabinetowy – kilkukrotne pomiary wykonywane bez obecności personelu medycznego (unattended, automated office blood pressure measurement), co powoduje, że uzyskane wartości mogą być o kilka-kilkanaście mm Hg niższe w porównaniu do pomiarów gabinetowych – stąd przyjęta wartość w wytycznych <130 mm Hg

– pewnym  kompromisem jest też przyjęta w zaleceniach ACC/AHA definicja  wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego (10-letnie  ryzyko co najmniej 10%), odmienne niż w badaniu SPRINT (15%) i w wytycznych „lipidowych” (7,5%)

– wytyczne ACC/AHA zalecają rozpoczynanie terapii od leczenia skojarzonego przy wartościach ciśnienia wyższych o ponad 20/10 mm Hg niż przyjęty cel leczenia

Autorzy zwracają uwagę, że implementacja nowych wytycznych będzie bardzo dużym wyzwaniem dla klinicystów i wymagać będzie wdrożenia lub  intensyfikacji leczenia u wielu pacjentów.

Opracowano na podstawie: JAMA, 20 listopada 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu ACC/AHA – komentarz w JAMA”