Nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu ACC/AHA – jak zmienią wskaźniki epidemiologiczne w USA?

Paul Muntner i wsp. Potential U.S. Population Impact of the 2017 American College of Cardiology/American Heart Association High Blood Pressure Guideline. online (dostępny pełen tekst)

Równoległe z publikacją nowych wytycznych ACC/AHA postępowania w nadciśnieniu tętniczym, w Circulation ukazała się praca oceniająca ich wpływ na epidemiologię nadciśnienia w USA. Do analizy wykorzystano dane z badania National Health and Nutrition Examination Survey (N=9,623) z lat 2011-2014.

Zmiana wartości progowej rozpoznania nadciśnienia ze 140/90 mm Hg na 130/80 mm Hg spowoduje wzrost częstości nadciśnienia w dorosłej populacji z 31,9% do 45,6%  (81,9 vs 103,3 milionów osób z nadciśnieniem).

Jednocześnie odsetek Amerykanów ze wskazaniami do leczenia farmakologicznego wzrośnie nieznacznie, o 1,9 punktu procentowego (34,3% vs 36,2%). Wynika to z faktu, że nowe wskazania do farmakoterapii w 1 stopniu nadciśnienia obejmują pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową lub 10-letnim jej ryzykiem co najmniej 10%, u pozostałych zalecane jest postępowanie niefarmakologiczne (9,4%  dorosłej populacji).

Spośród osób leczonych farmakologicznie niekontrolowane ciśnienie wg uprzedniej klasyfikacji miało 39%, obniżenie wartości progowej rozpoznania nadciśnienia sprawi, że odsetek ten wyniesie 53,4%. A zatem 14,4% osób uprzednio uznanych za „wyrównanych”  powinno mieć zintensyfikowane leczenie, co pozwoli na znaczące zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zdaniem autorów nowe wytyczne mają potencjał zwiększenia świadomości nadciśnienia,  zachęcenia do zmian stylu życia oraz inicjacji i intensyfikacji terapii hipotensyjnej w nowych grupach pacjentów.

Opracowano na podstawie: Circulation, 13 listopada 2017

Marcin Kargul

 

0 replies on “Nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu ACC/AHA – jak zmienią wskaźniki epidemiologiczne w USA?”