Nowe wytyczne ACC/AHA 2017 – redefinicja nadciśnienia tętniczego

Paul K. Whelton i wsp. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. Hypertension 2017 online (dostępny pełen tekst)

Podczas kongresu American Heart Association ogłoszono nowe wytyczne  postępowania w nadciśnieniu tętniczym ACC/AHA, z jednoczesną publikacją w JACC i  Hypertension . Celem autorów było kompleksowe opracowanie zaleceń dotyczących prewencji, rozpoznania, oceny i leczenia nadciśnienia oraz poprawy wskaźników kontroli.

Najważniejszą nowością jest zmiana wartości progowej rozpoznania nadciśnienia ze 140/90 mm Hg na 130/80 mm Hg.

Za ciśnienie normalne (optymalne)  w dalszym ciągu uznaje się  wartości <120/80 mm Hg, natomiast uprzednia kategoria „prehypertension” została podzielona  na:

– Podwyższone ciśnienie tętnicze:  120–129/<80 mm Hg

– Nadciśnienie 1 stopnia: 130–139/80–89 mm Hg

Nadciśnienie 2 stopnia obejmuje wartości ≥ 140/90 mm Hg.

Rezygnację z kategorii „prehypertension” autorzy motywują faktem, że zwłaszcza w jej górnym przedziale pacjenci mają znacząco zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe, np. dwukrotnie wyższe ryzyko zawału w porównaniu z ciśnieniem optymalnym. Kategoria „nadciśnienie 1 stopnia”  bardziej zwraca uwagę na to ryzyko zarówno lekarzy jaki pacjentów.

Zmiana definicji spowoduje, że częstość nadciśnienia w dorosłej populacji USA wzrośnie z 31,9% do 45,6% (z 72,2 do 103,3 milionów Amerykanów).

Jednakże, liczba osób ze wskazaniami do leczenia farmakologicznego wzrośnie w bardziej umiarkowany sposób – w 1 stopniu nadciśnienia wskazania takie obejmują pacjentów z cukrzycą lub rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową lub 10-letnim jej ryzykiem co najmniej 10%, u pozostałych zalecane jest postępowanie niefarmakologiczne.

Autorzy podkreślają, że zmiany stylu życia są „kamieniem węgielnym” postępowania w nadciśnieniu. Wyrażają nadzieję, że nowe wytyczne skłonią społeczeństwo i klinicystów do zwracania na nie znacznie większej uwagi.

Wytyczne zalecają (silna rekomendacja) u pacjentów wysokiego ryzyka leczenie intensywne i  formułują jako cel  leczenia wartości ciśnienia <130/80 mm Hg na podstawie m.in. badań  SPRINT i ACCORD oraz meta-analiz. U pozostałych pacjentów cel taki określony jest jako racjonalny. U osób w starszym wieku (≥ 65 lat) celem jest ciśnienie skurczowe <130 mm Hg. U pacjentów z licznymi chorobami współistniejącymi  oraz ograniczonym dalszym przewidywanym przeżyciem wskazana jest analiza korzyści i zagrożeń dla decyzji o intensywności leczenia.

Wytyczne powstawały 3 lata, 21 ekspertów  dokonało przeglądu ponad 900 materiałów źródłowych a 41 członków ”scientific advisory coordinating committee” przeprowadziło wielokrotny proces recenzowania. Główny udział w stworzeniu wytycznych mają American Heart Association i  American College of Cardiology, ale są one sygnowane także przez  9 innych towarzystw naukowych.

Opracowano na podstawie: Hypertension, 13 listopada 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Nowe wytyczne ACC/AHA 2017 – redefinicja nadciśnienia tętniczego”