Wydatki na opiekę zdrowotną w USA – skala wzrostu i jego przyczyny

Joseph L. Dieleman i wsp. Factors Associated With Increases in US Health Care Spending, 1996-2013. JAMA 2017;318(17):1668-1678 (dostępny pełen tekst)

Wydatki na opiekę zdrowotną w USA są najwyższe na świecie, w 2015 r. wyniosły 3,2 biliona dolarów, co stanowi 17,8% PKB, znacznie więcej niż w innych krajach rozwiniętych (w drugiej Szwajcarii jest to ok. 11%). Po uwzględnieniu inflacji wydatki te rosły w latach 1995-2015 średnio o 4% rocznie, znacznie szybciej niż wzrost gospodarczy (średnio 2,2% rocznie).

Wzrost wydatków nie jest zły sam w sobie, ale pozostaje pytanie, czy zawsze jest uzasadniony. W  JAMA opublikowano pracę analizującą czynniki przyczyniające się do tego wzrostu.

Oceniano tylko wydatki związane z opieką nad poszczególnymi osobami ze zdefiniowanymi 155 schorzeniami (hospitalizacje, opieka ambulatoryjna, koszt leków w aptekach, pomoc doraźna, opieka dentystyczna, domy opieki).  Analizowano wpływ zwiększenia się populacji i jej starzenia, zmian we wskaźnikach chorobowości i zapadalności,  zmian w częstości korzystania z opieki (częstość wizyt ambulatoryjnych, liczba dni hospitalizacji) oraz zmian w zakresie intensywności i kosztów serwisów (wizyt, hospitalizacji, leków).

Po uwzględnieniu inflacji, w latach 1996-2013 analizowane koszty wzrosły z 1,2 do 2,1 biliona dolarów (sumy nie uwzględniają wydatków federalnych dotyczących zdrowia publicznego, kosztów administracyjnych ubezpieczeń Medicare i Medicaid oraz innych wydatków składających się na koszty całkowite).

Zwiększenie się populacji odpowiadało za 23,1%  a jej starzenie za 11,6% wzrostu kosztów. Zmiany chorobowości i zapadalności oznaczały spadek kosztów o 2,4% (głównie z powodu redukcji chorób sercowo-naczyniowych).

Zmiany częstości korzystania z opieki nie wpływały znacząco na analizowane koszty, natomiast największym źródłem zwiększenia wydatków były zmiany zakresie intensywności i kosztów serwisów – wzrost o 50,0%.

Największy wzrost wydatków odnotowano dla cukrzycy oraz bólów krzyża i kręgosłupa szyjnego, w dalszej kolejności nadciśnienia, dyslipidemi i depresji. W artykule omówione są poszczególne schorzenia oraz typy wydatków.

Wzrost populacji i jej starzenie są czynnikami niemodyfikowalnymi. Implikacje badania zdaniem autorów to konieczność skoncentrowania się na intensywności i kosztach serwisów, zweryfikowanie, czy przynoszą one rzeczywiste korzyści kliniczne. Analiza poszczególnych schorzeń pozwala na  identyfikację szczególnych źródeł wzrostu wydatków, jak np. nowe leki przeciwcukrzycowe.

Opracowano na podstawie: JAMA, 7 listopada 2017

Marcin Kargul

 

 

 

0 replies on “Wydatki na opiekę zdrowotną w USA – skala wzrostu i jego przyczyny”