Nowe spojrzenie na skuteczność połączenia peryndoprylu z beta blokerem u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego na podstawie analizy ponad 29 tysięcy chorych

J. Brugts, M. Bertrand, W. Remm. The treatment effect of an ace-inhibitor based regimen with perindopril in relation to beta-blocker use in 29,463 patients with vascular disease: a combined analysis of individual data of ADVANCE, EUROPA and PROGRESS trials. Cardiovasc Drugs Ther. 2017; 31(4): 391–400 (dostępny pełen tekst)

Zarówno beta blokery jak i inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI) są zalecane w wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i niewydolności serca. Zgodnie z tymi wytycznymi obie te grupy leków są stosowanej u olbrzymiej liczby chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Z danych dotyczących pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wynika, że połączenie beta bloker/ACEI jest często stosowanym połączeniem leków w tej grupie chorych (15-22%).

Peryndopryl należy do szeroko stosowanych preparatów ACEI, a wyniki wielu badań jak EUROPA, ADVANCE oraz PROGRESS wykazały jego skuteczność w poprawie rokowania  pacjentów z chorobami układu naczyniowego.

W Cardiovascular  Drugs Therapy opublikowano wyniki metaanalizy badań z peryndoprylem, w której oceniano wpływ stosowania peryndoprylu w grupie chorych już otrzymujących beta bloker. Głównym punktem końcowym badania był zgon sercowo-naczyniowy, zawał serca niezakończony zgonem lub udar mózgu.

W retrospektywnej analizie uwzględnione dane 29 463 chorych uczestniczących w 3 dużych badaniach  z peryndoprylem (ADVANCE, EUROPA, PROGRESS). W analizie proporcjonalnego hazardu Coxa oceniano pacjentów zrandomizowanych do grupy leczonej peryndoprylem vs placebo, a następnie podzielonych na podgrupy w zależności od otrzymywania wyjściowo leczenia beta blokerem. Średni okres obserwacji wynosił 4 lata.

Częstość występowania głównego punktu końcowego była istotnie niższa w grupie otrzymującej połączenie peryndoprylu i beta blokera (9,6%) w porównaniu z grupą placebo/beta bloker. (11,8%, p<0,01). Dodanie peryndoprylu do terapii beta blokerem pozwoliło na redukcję ryzyka względnego wystąpienia głównego punktu końcowego o 20%, ryzyka zawału serca niezakończonego zgonem o 23%, śmiertelności sercowo-naczyniowej o 23% oraz śmiertelności ogólnej o 22% w porównaniu z placebo. Wyniki każdej z tych analiz były istotne statystycznie. Natomiast nie zaobserwowano tak korzystnego efektu w odniesieniu do udarów mózgu.

Podział pacjentów w zależności od nadciśnienia tętniczego nie zmienił znacząco wyników, wykazując istotne zmniejszenie częstości występowania głównego punktu końcowego oraz śmiertelności całkowitej w podgrupach z i bez nadciśnienia.

Prezentowane wyniki metaanalizy jednoznacznie potwierdzają korzystny efekt połączenia peryndoprylu z beta blokerem w terapii chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Zdaniem autorów, uzyskane dane wskazują na efekt synergistyczny takiego połączenia.

Opracowano na podstawie: Cardiovascular Drugs Therapy, sierpień 2017

Tomasz Rywik

 

 

0 replies on “Nowe spojrzenie na skuteczność połączenia peryndoprylu z beta blokerem u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego na podstawie analizy ponad 29 tysięcy chorych”