Czy istnieje metabolicznie neutralna (zdrowa) otyłość? Nowe dane z badania EPIC-CVD

Camille Lassale i wsp. Separate and combined associations of obesity and metabolic health with coronary heart disease: a pan-European case-cohort analysis. Eur Heart J online (dostępny pełen tekst)

Wiele osób z otyłością nie ma  cech zespołu metabolicznego lub ma je wyrażone w niewielkim stopniu. Istnieje teoria, że można wyróżnić dwie grupy osób z nadwagą/otyłością, pierwszą, w której  towarzyszą zaburzenia metaboliczne powiązane m.in. z insulinoopornością (metabolically abnormal overweight/obesity, MAO)  i drugą, w której nie stwierdza się nadmiernej ekspresji tych zaburzeń. Tę drugą grupę można określić jako metabolicznie neutralną lub zdrową nadwagę/otyłość (metabolically healthy overweight/obesity, MHO). W zależności od badanej populacji i przyjętej definicji do MHO należy  3-57% osób otyłych.

Podział ten jest jednak ostatnio  kwestionowany. W wytycznych ESC „2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice” MHO jest uważane za fazę  przejściową do MAO, na podstawie wyników badania Whitehall study.

Zagadnienie to porusza praca opublikowana w European Heart Journal. W ramach badania EPIC-CVD (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study) przeanalizowano dane 520 000 osób w wieku 35-70 lat z 10 krajów europejskich, obserwowanych przez 12,2 lat (mediana). W tym czasie odnotowano 7637 incydentów wieńcowych.

Nadwagę i otyłość definiowano na podstawie BMI a zespół metaboliczny jako występowanie co najmniej trzech  spośród następujących zaburzeń: podwyższone ciśnienie tętnicze, hipertrójglicerydemia, niskie stężenie LDL cholesterolu, hiperglikemia i zwiększony obwód talii.

W analizie wieloczynnikowej ryzyko względne incydentu wieńcowego w porównaniu do metabolicznie zdrowych osób z prawidłową wagą wynosiło:

– prawidłowa waga, zaburzenia metaboliczne: 2,15 (95% CI: 1.79; 2.57)

– nadwaga, zaburzenia metaboliczne: 2.33 (1.97; 2.76)

– otyłość, zaburzenia metaboliczne: 2.54 (2.21; 2.92)

– nadwaga neutralna metabolicznie 1.26 (1.14; 1.40)

– otyłość neutralna metabolicznie 1.28 (1.03; 1.58)

A zatem nadwaga i otyłość wiązały się ze zwiększonym ryzykiem wieńcowym, nawet przy nieobecności lub niewielkim nasileniu cech zespołu metabolicznego. Z kolei zaburzenia metaboliczne zwiększały ryzyko wieńcowe przy wszystkich poziomach BMI, też u osób z prawidłową wagą.

Wyniki podważają koncepcję  metabolicznie  zdrowej nadwagi/otyłości. Populacyjne działania prewencyjne i lecznicze powinny obejmować wszystkie osoby otyłe niezależnie nasilenia zaburzeń metabolicznych.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 14 sierpnia 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Czy istnieje metabolicznie neutralna (zdrowa) otyłość? Nowe dane z badania EPIC-CVD”