Depresja najsilniejszym czynnikiem prognostycznym zgonu w chorobie wieńcowej

Heidi T. May i wsp. The association of depression at any time to the risk of death following coronary artery disease diagnosis. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes 2017 online

Depresja u osób z chorobą wieńcową jest najsilniejszym czynnikiem prognostycznym zgonu – taki wniosek płynie z pracy opublikowanej w European Heart Journal — Quality of Care & Clinical Outcomes.

Do badania włączono dane blisko 25 tysięcy pacjentów z rejestru Intermountain Health System, z angiograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową (CAD, coronary artery disease). Rozpoznanie depresji u pacjentów z CAD identyfikowano na podstawie kodów ICD w dokumentacji medycznej. Okres obserwacji wyniósł średnio 9,7 lat od rozpoznania CAD.

W tym czasie nowy epizod depresji wystąpił u 3646 (15%) badanych (z tego u 27.1% w pierwszym roku ale u 36.6% po ponad 5 latach).

Zmarło 38% pacjentów bez depresji i 50% pacjentów z depresją, skorygowane o inne czynniki ryzyko względne HR = 2.00, P < 0.0001. Wyniki były spójne w rozbiciu na podgrupy ze stabilną i niestabilną CAD oraz zawałem serca.

Jak stwierdziła główna badaczka, Dr Heidi May (Intermountain Healthcare in Salt Lake City).

Pacjenci z depresją, niezależnie po jakim czasie od zawału rozpoznaną, mieli dwukrotnie większe ryzyko zgonu niż pacjenci bez depresji w trakcie obserwacji. Depresja była najsilniejszym czynnikiem ryzyka zgonu spośród ocenianych, włączając wiek, niewydolność serca, cukrzycę, wysokie ciśnienie tętnicze, niewydolność nerek i zawał lub udar w wywiadzie.

Zdaniem badaczy wyjaśnieniem obserwowanej zależności może być gorsze przestrzeganie zaleceń farmakoterapii i zachowań prozdrowotnych  przez pacjentów z depresją. Bezpośrednie znaczenie mogą mieć też zmiany patofizjologiczne wiążące się z depresją (np. dysregulacja autonomicznego układu nerwowego).

Klinicyści powinni identyfikować osoby z depresją w przebiegu CAD, poprzez kwestionariusze przesiewowe lub aktywne wyszukiwanie objawów podczas badania lekarskiego.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal – Quality of Care and Clinical Outcomes, lipiec 2017

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Depresja najsilniejszym czynnikiem prognostycznym zgonu w chorobie wieńcowej”