Co wpływa na ryzyko upadków u starszych pacjentów przyjmujących leki hipotensyjne?

Samantha G. Bromfield i wsp. Blood Pressure, Antihypertensive Polypharmacy, Frailty, and Risk for Serious Fall Injuries Among Older Treated Adults With Hypertension.  Hypertension. 2017;70:259-266 (dostępny pełen tekst)

Osoby w starszym wieku mają wysokie ryzyko upadków mogących mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Ryzyko upadków jest większe w zespole słabości/ kruchości (ang. frailty syndrome).

W niektórych badaniach z ryzykiem upadków wiązały się czynniki takie jak niższe wartości ciśnienia i liczba stosowanych leków hipotensyjnych.  Jednakże, w niedawnym badaniu SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) intensywne leczenie hipotensyjne z celem <120 mm Hg nie zwiększało ryzyka upadków w porównaniu z leczeniem konwencjonalnym (<140 mm Hg), także w podgrupie  ≥75 lat. Tym niemniej obawy związane z obniżaniem ciśnienia u starszych pacjentów nadal są powszechne.

W Hypertension opublikowano pracę poświęcona temu zagadnieniu. Do analizy włączono dane 5236 uczestników badania REGARDS  (Reasons for Geographic and Racial Difference in Stroke) w wieku  ≥65 wyjściowo leczonych hipotensyjnie.

Oceniano związek poważnych upadków (złamania, skręcenia, urazy głowy) z wartościami ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, liczbą stosowanych leków hipotensyjnych i wskaźnikami zespołu słabości/ kruchości (niski BMI, zaburzenia poznawcze, objawy depresji, wyczerpanie/brak energii, upośledzona mobilność, upadki w wywiadzie).

Większość badanych (53.7%) nie miała wskaźników zespołu słabości/ kruchości, odpowiednio 1,2, i ≥3 takie wskaźniki występowały u 26.6%, 11.8% i 5.9%.

W obserwacji o medianie 6,4 roku poważne upadki wystąpiły u 802 (15,3%) badanych. W analizie wieloczynnikowej ryzyko względne  dla 1,2, i ≥3 wskaźników zespołu słabości/ kruchości wynosiło odpowiednio 1.18 (95% CI, 0.99–1.40), 1.49 (95% CI, 1.19–1.87) i 2.04 (95% CI, 1.56–2.67).

Ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i liczba leków hipotensyjnych w analizie wieloczynnikowej nie wiązały się z ryzykiem upadków.

Zdaniem autorów wyniki omawianej pracy oraz badania SPRINT sugerują, ze można bardziej intensywnie obniżać ciśnienie u starszych pacjentów w celu redukcji ryzyka chorobowości i śmiertelności sercowo-naczyniowej bez zwiększania ryzyka upadków.

Z drugiej strony w tej grupie wiekowej upadki są jednak częste. Przy inicjowaniu lub modyfikowaniu terapii hipotensyjnej należy ocenić parametry zespołu słabości/ kruchości. Ryzyko upadków może zmniejszyć wieloczynnikowa interwencja prewencyjna obejmująca m.in. weryfikację wszystkich przyjmowanych leków, odpowiednie ćwiczenia fizyczne, eliminację zagrożeń w otoczeniu oraz dostosowanie umeblowania i sprzętów domowych.

Opracowano na podstawie: Hypertension, sierpień 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Co wpływa na ryzyko upadków u starszych pacjentów przyjmujących leki hipotensyjne?”