Optymalny cel obniżania ciśnienia skurczowego: nowa meta-analiza i jej implikacje

Joshua D. Bundy i wsp. Systolic Blood Pressure Reduction and Risk of Cardiovascular Disease and Mortality. A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Cardiol. Published online

Kwestia, do jakich wartości należy obniżać skurczowe ciśnienie tętnicze, w dalszym ciągu jest przedmiotem kontrowersji. Niektóre analizy „post hoc” badań klinicznych sugerują istnienie „krzywej J”, zwłaszcza w przypadku choroby wieńcowej.

W opublikowanym 2015 r. w badaniu  SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) wykazano korzyści w zakresie redukcji chorobowości i śmiertelności przy celu leczenia <120 mm Hg w porównaniu do <140 mm Hg. Z badania wykluczono jednak chorych na cukrzycę i pacjentów z wywiadem udaru mózgu.

W JAMA Cardiology ukazały się wyniki metaanalizy sieciowej  42 badań randomizowanych (n= 144 220) obejmujących pacjentów z różnymi chorobami współistniejącymi, w tym cukrzycą i udarem. Osiągnięte wartości ciśnienia skurczowego analizowano dla przedziałów co 5 mm Hg.  Średni czas obserwacji wyniósł 3,6 lat (zakres 6 miesięcy-8 lat).

Najniższą częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz śmiertelność sercowo-naczyniową i z wszystkich przyczyn wykazano dla przedziału 120-124 mm Hg, a więc znacznie niższego niż obowiązujące zalecenia <140 mm Hg.

Zdaniem głównego autora,  Dr. Joshua D Bundy (Tulane University, New Orleans) metaanaliza:

Stanowi poparcie dla bardziej intensywnej kontroli ciśnienia skurczowego i sugeruje potrzebę korekty aktualnych wytycznych.

ponadto

określenie optymalnego celu dla ciśnienia skurczowego może mieć daleko idące implikacje dla redukcji chorób sercowo-naczyniowych i przedwczesnych zgonów w populacji ogólnej.

W towarzyszącym pracy komentarzu autorzy podkreślają, że wartości 120-124 mm Hg w badaniach klinicznych odpowiadają mniej więcej 130 mm Hg w codziennej praktyce.

Obecnie opracowywane są nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu ACC/AHA, w proces ten zaangażowani są także autorzy omawianej metaanalizy. Wytyczne są w fazie recenzowania, powinny ukazać się do końca tego lub na początku przyszłego roku i zdaniem autorów wezmą pod rozwagę ostanie doniesienia.

Opracowano na podstawie: JAMA Cardiology, 31 maja 2017

Marcin Kargul

 

0 replies on “Optymalny cel obniżania ciśnienia skurczowego: nowa meta-analiza i jej implikacje”