Szybkie osiągnięcie kontroli glikemii wiąże się z lepszym rokowaniem w cukrzycy typu 2

Elisabeth Svensson i wsp. Early Glycemic Control and Magnitude of HbA1c Reduction Predict Cardiovascular Events and Mortality: Population-Based Cohort Study of 24,752 Metformin Initiators. Diabetes Care 2017 online (dostępny pełen tekst)

W Diabetes Care opublikowano pracę oceniającą, czy szybkie osiągnięcie docelowych wartości HbA1c  i stopień redukcji HbA1c u pacjentów rozpoczynających leczenie hipoglikemizujące ma znaczenie prognostyczne.

Do analizy opartej na elektronicznych bazach danych z Północnej Danii włączono dane wszystkich pacjentów (n=24 752, mediana wieku 62.5 lat, 55% mężczyzn), u których rozpoczęto leczenie metforminą w latach 2000-2012.

Oceniano łączną częstość zgonów ze wszystkich przyczyn, zawałów serca i udarów w obserwacji o medianie 2,6 lat . U 439 badanych wystąpił zawał, u 594 udar a  1845 zmarło.

W porównaniu z pacjentami, u których po 6 miesiącach osiągnięto stężenie HbA1c <6.5%, w kolejnych przedziałach ryzyko wystąpienia punktu końcowego stopniowo rosło (wskaźnik hazardu, HR 1.18 dla 6.5–6.99%, HR 1.23 dla 7.0–7.49%, HR 1.34 dla 7.5–7.99% oraz HR 1.59 dla >8.

Wyniki były spójne dla indywidualnych komponent punktu końcowego oraz po uwzględnieniu w analizie demograficznej i klinicznej charakterystyki badanych (wiek, płeć, otyłość, powikłania cukrzycy, choroby współistniejące, inne przyjmowane leki).

Zdaniem autorów dane z rzeczywistej praktyki klinicznej pokazują, że szybkie osiągniecie kontroli glikemii i większy stopień redukcji HbA1c są predyktorami mniejszego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu. Podkreślają oni, że osiągniecie rygorystycznych celów leczenia jest możliwe także przynajmniej u części chorych w podeszłym wieku i z chorobami współistniejącymi.

Obserwacyjny charakter badania nie pozwala potwierdzić przyczynowego związku wykazanej zależności. Wyniki pozwalają natomiast na identyfikację podgrup pacjentów o zwiększonym ryzyku zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu.

Potrzebne są kolejne badania dla ustalenia, czy przyczyną korzystnego rokowania jest  lepiej dostosowana terapia i lepsza  odpowiedź na leczenie, czy też znaczenie mają lepsze przestrzeganie zaleceń farmakoterapii,   komunikacja lekarz-pacjent i edukacja pacjentów. Możliwe też, że  pacjenci z szybką reakcją na leczenie charakteryzują się odmienną  patofizjologią cukrzycy i jej łagodniejszym przebiegiem.

Opracowano na podstawie: Diabetes Care, 12 kwietnia 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Szybkie osiągnięcie kontroli glikemii wiąże się z lepszym rokowaniem w cukrzycy typu 2”