Kongres ACC 2017 – niefarmakologiczne leczenie nadciśnienia, skuteczność e-poradnictwa: badanie randomizowane

Web-Based Lifestyle Counseling Leads to 10-point Reduction in Systolic Blood Pressure. www.acc.org/latest-in-cardiology (dostępny pełen tekst)

Podczas kongresu American College of Cardiology zaprezentowano wyniki badania na temat skuteczności poradnictwa w zakresie prozdrowotnego stylu życia za pośrednictwem internetu (e-Counseling) u pacjentów z nadciśnieniem.

Do badania włączono 264 uczestników (58% kobiet, średni wiek 57,5 lat) z wyjściowymi wartościami ciśnienia ok. 140/90 mm Hg (15% z drugim stopniem nadciśnienia). 83% uczestników przyjmowało co najmniej 1 lek hipotensyjny. Badanych losowo przydzielono do grupy interwencji lub grupy kontrolnej.

Interwencja obejmowała początkowo cotygodniowe a następnie rzadsze informacje e-mail zawierające interaktywne, multimedialne narzędzia do poprawy motywacji oraz wiedzy w celu zapoczątkowania i utrwalenia prozdrowotnych zmian behawioralnych. Grupa kontrolna otrzymywała rutynowe informacje.

Interwencja w założeniu miała imitować poradnictwo “twarzą w twarz” i opierała się na zasadach rozmowy motywacyjnej i terapii kognitywno-behawioralnej.

Po 12 miesiącach stwierdzono istotne większe obniżenie ciśnienia skurczowego w grupie interwencji (10 vs 6 mm Hg), a także  większy średni wysiłek fizyczny ( o 1200 kroków dziennie), nie wykazano różnic w spożyciu owoców i warzyw w deklaracjach pacjentów.

Zdaniem prezentującego wyniki Dr. Roberta P. Nolana (University of Toronto):

E-poradnictwo jako interwencja miało podobny efekt jak dołączenie dodatkowego leku hipotensyjnego.

Wierzymy, że taki dynamiczny sposób angażowania pacjentów może być  bardzo skutecznym narzędziem promocji zmian behawioralnych.

Należy jednak pamiętać, że uczestnikami były osoby już wyjściowo zmotywowane, aktywnie szukające w internecie informacji o zdrowiu, stosunkowo dobrze wykształcone i w większości (73%) rasy kaukaskiej, co jest ograniczeniem dla uogólniania wyników.

Opracowani na podstawie: ACC News Story, 18 marca 2017

Marcin Kargul