Częstość i przyczyny hospitalizacji/rehospitalizacji w niewydolności serca – nowe dane

Alanna M. Chamberlain i wsp. Burden and Timing of Hospitalizations in Heart Failure: A Community Study. Mayo Clin Proc. 2017 Feb;92(2):184-192

Jednym z najważniejszych źródeł danych epidemiologicznych w USA jest  Rochester Epidemiology Project prowadzony w Olmsted County w stanie Minnensota  od 1966 r. Najnowsze doniesienie, wraz komentarzem (pełen tekst) opublikowane w Mayo Clinic Proceedings, dotyczy wskaźników hospitalizacji w niewydolności serca (HF).

Podczas gdy wskaźniki chorobowości i umieralności z powodu innych chorób sercowo-naczyniowych zmniejszają się, częstość HF rośnie.  W ostatnich 20 latach liczba wypisów ze szpitali z powodu HF wzrosła o 150%.

Autorzy oceniali hospitalizacje/rehospitalizacje wśród 1972 mieszkańców Olmsted County z rozpoznaniem HF w latach 2000-2011, analizowano okres 2 lat od rozpoznania.

Odnotowano 3495 hospitalizacji/rehospitalizacji u 1336 spośród 1972 pacjentów. Do hospitalizacji/rehospitalizacji najczęściej dochodziło  w ciągu 30 dni od rozpoznania HF (3,33 w przeliczeniu na pacjenta/rok vs 1,33; 1,07 i 1,00 w okresie 31-182; 183-365 i 366-730 dni od rozpoznania HF).

Wskaźniki hospitalizacji/rehospitalizacji nie różniły się w zależności od płci, miejsca diagnozy HF (szpital lub opieka ambulatoryjna)  i rodzaju HF (ze zmniejszoną lub zachowaną frakcją wyrzutu).

Co ważne, większość hospitalizacji/rehospitalizacji (63.6%) miała przyczyny inne niż sercowo-naczyniowe, 12,6% było z powodu HF a pozostałe z innych przyczyn sercowo-naczyniowych.

Do czynników ryzyka hospitalizacji/rehospitalizacji w ciągu pierwszych 30 dni  należały:  pierwsze rozpoznanie HF w szpitalu połączone z hospitalizacją dłuższą niż 5 dni, zawał serca w wywiadzie, POChP, rak, demencja.

Zdaniem autorów, pacjenci z niewydolnością serca mają wysokie ryzyko hospitalizacji/rehospitalizacji, zwłaszcza w ciągu 30 dni od rozpoznania HF. Najczęstszą przyczyną przyjęć do szpitala są powody inne niż  sercowo-naczyniowe. Aby zmniejszyć częstość  hospitalizacji/rehospitalizacji niezbędna jest opieka zintegrowana ze szczególnym zwróceniem uwagi na schorzenia towarzyszące.

Ważne jest także wykrywanie i leczenie niewydolności serca na wczesnych etapach – stadia A i B według klasyfikacji ACC/AHA.

Opracowano na podstawie: Mayo Clinic Proceedings, luty 2017

Marcin Kargul

 

0 replies on “Częstość i przyczyny hospitalizacji/rehospitalizacji w niewydolności serca – nowe dane”