Jakie wartości docelowe ciśnienia tętniczego? Nowy głos w dyskusji

Aram V. Chobanian. Hypertension in 2017—What Is the Right Target? JAMA. Published online

W artykule z cyklu Viewpoint na łamach JAMA Aram V Chobanian (Boston University Medical Center) przedstawia swoje poglądy na temat wartości docelowych ciśnienia tętniczego w świetle badania SPRINT.

W badaniu SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial)  w grupie leczonej intensywnie (cel ciśnienie skurczowe <120 mm Hg) w porównaniu z leczeniem konwencjonalnym stwierdzono znaczącą redukcję powikłań sercowo-naczyniowych o 25%  (5,2% vs 6,8%), śmiertelności sercowo-naczyniowej o 43% (0,8% vs 1,4%) oraz    śmiertelności całkowitej  o 27% (3,3% vs 4,5%). W podgrupie w wieku 75 i więcej lat korzyści były podobne.

Autor przypomina, że pacjenci mieli co najmniej 50 lat a do kryteriów wyłączenia należały cukrzyca i udar w wywiadzie. W badaniu nie uczestniczyli także chorzy nie mogący korzystać z wizyt ambulatoryjnych i rezydenci domów opieki. Różnica wartości ciśnienia pomiędzy grupami osiągnęła 14,8/7,6 mm Hg, a w grupie leczenia intensywnego średnie ciśnienie skurczowe wyniosło 123 mm Hg.

Należy pamiętać, że w badaniu SPRINT pomiaru ciśnienia dokonywano podczas wizyty za pomocą  w pełni automatycznego urządzenia bez żadnego kontaktu z pracownikiem służby zdrowia, w czasie gdy pacjent był sam w spokojnym, cichym pomieszczeniu. W porównaniu ze standardowym pomiarem w gabinecie dało to prawdopodobnie wartości o 5-10 mm Hg niższe i o tyle należałoby wyniki skorygować.

Autor proponuje następujące cele leczenia:

Wiek < 50 lat

– populacja ogólna: < 120/80 mm Hg (na podst. danych epidemiologicznych, brak danych z badań randomizowanych,  w tej grupie istotne jest także ciśnienie rozkurczowe)

– populacja wysokiego ryzyka: < 130 mm Hg

Wiek 50-74 lata

– populacja ogólna i populacja wysokiego ryzyka z wyjątkiem cukrzycy: < 130 mm Hg (początkowy cel < 140 mm Hg i przy dobrej tolerancji dalsze obniżanie)

– populacja z cukrzycą: < 140 mm Hg (przy dobrej tolerancji można rozważyć nieco niższy cel na podstawie redukcji udaru w badaniu ACCORD)

Wiek ≥75 lat:

– populacja ogólna i populacja wysokiego ryzyka: < 140 mm Hg (wartość taka może być osiągnięta przy uważnym dawkowaniu oraz monitorowaniu pacjentów pod kątem funkcji nerek, hipotonii ortostatycznej i czynności poznawczych.

U mniejszości tej grupy wiekowej przy dobrej tolerancji można próbować dążyć do wartości <130 mm Hg

 

Opracowano na podstawie JAMA, 30 stycznia 2017

Marcin Kargul

 

0 replies on “Jakie wartości docelowe ciśnienia tętniczego? Nowy głos w dyskusji”