Jak poprawić skuteczność leczenia hipotensyjnego?

Mancia, Giuseppe i wsp. Blood pressure control in hypertension. Pros and cons of available treatment strategies. J Hypertens 2017;35:225-233

Określone w wytycznych docelowe wartości ciśnienia tętniczego udaje się uzyskać tylko u części chorych na nadciśnienie – w krajach europejskich rzadko wskaźnik ten przekracza 30%  (w Polsce 26% zgodnie z danymi z badania NATPOL 2011- red.).

Niekontrolowane nadciśnienie ma ogromne konsekwencje dla zdrowia publicznego – powoduje, że nadciśnienie jest w dalszym ciągu najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów i  obciążeń zdrowotnych na świecie. W dużej mierze wynika to z faktu, że wielu chorych  nieskutecznie leczonych ma wartości  przekraczające nie trochę, ale bardzo znacznie cele leczenia  (na poziomie nadciśnienia II lub II stopnia).

Problemowi temu poświęcony jest  artykuł przeglądowy w  Journal of Hypertension.

Autorzy wśród najważniejszych przyczyn opisanej sytuacji wymieniają: niestosowanie się do zaleceń przez pacjentów, inercję terapeutyczną lekarzy, ograniczenia systemów opieki zdrowotnej.  Koncentrują się jednak na jeszcze innym czynniku – niedostatecznej implementacji najbardziej skutecznych strategii terapeutycznych.

Taka strategią w ich przekonaniu może być rozpoczynanie leczenia od złożonych preparatów hipotensyjnych. W badaniach wykazano, że pozwala to na szybszy efekt hipotensyjny i wcześniejsze osiągnięcie celów leczenia.

Może to mieć istotne znaczenie, ponieważ:

–  efekt kardioprotekcyjny ujawnia się wkrótce po rozpoczęciu leczenia, zwłaszcza dotyczy to pacjentów dużego ryzyka. W badaniu VALUE wykazano, że różnica 1 miesiąca w osiągnięciu kontroli nadciśnienia miała wpływ na rokowanie

– szybsze uzyskanie kontroli skraca okres dostosowywania dawki i zmniejsza liczbę koniecznych wizyt lekarskich, co oznacza też mniejsze koszty

– szybsza kontrola może mieć korzystne konsekwencje psychologiczne (zaufanie do lekarza, redukcja lęku)

– wczesne różnice w kontroli ciśnienia w niektórych badaniach były  widoczne także w długoterminowej obserwacji. W badaniu STRATHE po 9 miesiącach prawdopodobieństwo uzyskania kontroli było o 30% większe przy rozpoczynaniu leczenia od preparatu złożonego

– są dane dotyczące rzadszego przerywania leczenia przy stosowaniu preparatów złożonych

Do tej pory nie przeprowadzono porównawczych  badań randomizowanych z twardymi punktami końcowymi, ale duże badania obserwacyjne sugerują korzyści kliniczne rozpoczynania  leczenia nadciśnienia od terapii skojarzonej.  Oczekujemy na jednoznaczne potwierdzenie tych korzyści ale zdaniem autorów  już teraz aktualny stan wiedzy  skłania do szerszego stosowania takiej strategii leczenia.

Opracowano na podstawie: Journal of Hypertension, luty 2017

Marcin Kargul