Jakie są trendy umieralności z powodu raka piersi? Najnowsze dane

American Association for Cancer Research. Breast cancer mortality rates decline in many countries. eurekalert.org (dostępny pełen tekst)

Podczas grudniowego kongresu American Association for Cancer Research 2016 w San Antonio zaprezentowano dane na temat umieralności z powodu raka piersi w latach 1987-2013 w 47 krajach na podstawie danych WHO.

Nowotwory piersi są największym problemem onkologicznym u kobiet w krajach rozwiniętych, są również narastającym problemem w krajach rozwijających się. Ogółem stanowią ok. jedną czwartą raków u kobiet.

Umieralność z powodu raka piersi zmniejszyła się w omawianym okresie w 39  z 47 krajów, w tym w USA i większości krajów europejskich. Największą redukcję odnotowano w Anglii i Walii – o 46% i w USA o 42%.

W krajach Ameryki Południowej dane były zróżnicowane, zmniejszenie umieralności stwierdzono w w Argentynie i Chile a zwiększenie w Brazylii i Kolumbii.

Największy wzrost umieralności (o 83%) wykazano w Południowej Korei. Wynika to z szybkiej przemiany w ostatnich dekadach z kraju rolniczego w rozwinięty kraj uprzemysłowiony. Tym niemniej, umieralność jest w dalszym ciągu niższa  w Korei  niż w USA (standaryzowane wskaźniki umieralności 5,3 vs 14/100 000 kobiet w okresie 2011-2013).

Wg danych dla  Polski ze strony onkologia.org.pl: „Wzrost umieralności utrzymywał się w Polsce do połowy lat 80. XX wieku, po czym nastąpiła stabilizacja współczynników na poziomie 15-16/100 000 kobiet. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku utrzymuje się spadek umieralności z powodu raka piersi”. Standaryzowany współczynnik umieralności wyniósł w 2013 r. 14,5/100 000 (red.).

Globalnie, umieralność zmniejszyła się bardziej u kobiet w wieku poniżej 50 lat. Może to wynikać z bardziej agresywnego leczenia w tej grupie wiekowej.

Nie wykazano natomiast wyraźnego związku programów skriningowych z redukcją umieralności. Kraje zbliżone geograficznie i o podobnym rozwoju społeczno-ekonomicznym miały podobne wskaźniki mimo znacznych różnic odnośnie czasu wprowadzenie badań mammograficznych.

Zdaniem głównej autorki, CecilePizot (International Prevention Research Institute, Lyon, Francja):

Te wyniki podkreślają trudności w wyodrębnieniu poszczególnych czynników wpływających na trendy w umieralności.

Mamy obecnie mało danych porównujących postępowanie w raku piersi pomiędzy krajami.

Przyszłe badania powinny koncentrować się na takich aspektach porównań miedzy krajami jak  czynniki ryzyka, stosowane terapie, dostęp do opieki czy wykorzystanie wielodyscyplinarnych zespołów.

Opracowano na podstawie doniesienia prasowego American Association for Cancer Research, 9 grudnia 2016

Marcin Kargul