Płeć a nadciśnienie – nowe dane

Ellen E. Gillis, Jennifer C. Sullivan. Sex Differences in Hypertension. Hypertension. 2016;68:1322-1327 (dostępny pełen tekst)

Istnieją różnice w częstości i nasileniu nadciśnienia w  zależności od płci, np. występowanie nadciśnienia jest częstsze u mężczyzn niż z u kobiet do szóstej dekady życia. Tym niemniej, aktualne wytyczne postępowania nie wprowadzają rozróżnienia względem płci.

Na podstawie  danych National Health and Nutrition Examination Survey z lat 2003-2004 i 2011-2012 w USA stwierdzono większą poprawę kontroli nadciśnienia u kobiet (z 37% do 56% vs z 43% do 49%). Zdaniem autorów artykułu z cyklu „Recent Advances in Hypertension” można to wiązać z efektami wprowadzonego w 2004 roku programu edukacyjnego American Heart Association „Go Red for Women” na temat zagrożenia chorobami serca i udarem u kobiet.

Również w Polsce dane z badania NATPOL 2011 wskazują na lepszą kontrolę nadciśnienia u kobiet (red.)

Czy docelowe wartości ciśnienia powinny być takie same u obu płci? Są dane sugerujące potencjalne korzyści bardziej intensywnego leczenia u kobiet.

W niektórych badaniach wykazano bardziej stromą krzywą zależności  częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych od wartości ciśnienia u kobiet. Optymalne wartości ciśnienia w 24-godzinnym ambulatoryjnym pomiarze   wynosiły u mężczyzn 135/85 mm Hg w dzień i 120/70 mm Hg w nocy, a u kobiet  125/80 mm Hg w dzień i  110/65 mm Hg w nocy.

W opinii autorów dane są wystarczające aby poddawać w wątpliwość obecne wytyczne. Wskazane są dalsze badania w tym zakresie.

Wśród przyczyn odmienności  nadciśnienia w zależności od płci wymienia się różnice w zakresie układu immunologicznego. Artykuł obszernie omawia to zagadnienie.

Opracowano na podstawie: Hypertension, grudzień 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Płeć a nadciśnienie – nowe dane”